Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet)

การใช้อินเทอร์เน็ตแบบเดิมๆ (Dial Up)
การใช้อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป เราต่อสายโทรศัพท์เข้ากับโมเด็ม เข้า
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการใช้งาน เราจะต้องทำการต่อเชื่อมเข้าสู่
อินเทอร์เน็ต โดยการ กด Dial ต่อจากนั้น ก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้ ความ
เร็วของอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับโมเด็มด้วย ซึ่งโมเด็มความเร็วสูงสุด
ที่ใช้ก็เพียง 56 Kbps แต่ถ้าใช้งานเพียงเรียกดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
(Downstream หรือ Download) ความเร็วดังกล่าว ก็นับว่า
ดีเพียงพอ แต่ถ้าจะดูภาพแบบ Video หรือ Movie Clip ก็ควร
จะต้องมีความเร็วสูงขึ้น และในกรณีที่ต้องการใช้แบบ Upstream
หรือ Upload ก็ควรจะใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงขึ้น

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet หรือ
Broad Band Internet)

บรอดแบรนด์ คือเทคโนโลยีการับ-ส่งข้อมูลที่เร็วขึ้น โดบใช้เทคนิค
Wide Band ซึ่งเมื่อมี Bandwidth มาก ก็จะสามารถส่งข้อมูล
ผ่านออกไปในปริมาณที่มากขึ้น

ในอดีตนั้น การรับ-ส่งข้อมูล ใชะระบบ Base Band ที่มีช่องความถี่
แคบๆเพียง 4 กิโลเฮิรตซ์ ซึ่งทำให้เกิดข้อจกัดในการรับ-ส่งข้อมูล
ของโมเด็มธรรมดาเพียง 56 kbps เท่านั้น

สำหรับ Broad Band ในปัจจุบัน ใช้ความถี่ได้กว้างมาก ในช่วง
25.875 ถึง 1,099.6875 กิโลเฮิรตซ์

ระบบ ADSL (Asymmetric Digital Service Line)
ADSL เป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่สามารถรับและส่งข้อมูลด้วยความ
เร็วสูง การรับข้อมูล (Downstream) จะมีความเร็วได้สูงถึง 8 เมกะบิต
ต่อวินาที (8 Mbps) และการส่งข้อมูล (Upstream) มีความเร็วสูง
สุดที่ 1 Mbps แต่การให้บริการในปัจจุบัน อาจจะมีความเร็วด้านการ
ส่งข้อมูลได้สูงสุด 512 kbps

ADSL ดีอย่างไร
1. มีความเร็วสูงกว่าระบบเดิมที่ใช้โมเด็มมาก ทำให้ดูข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่มีรูปภาพมากๆ หรือมีภาพ
Video Clip ทำให้โหลดได้เร็วและภาพไม่กระตุก
2. สามารถติดต่อเข้าอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยไม่ต้องหมุนโทรศัพท์
และสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง (Always On)
3. บริการ ADSL สามารถรับข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงกว่าด้านการ
ส่งข้อมูล เพราะได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานส่วนใหญ่
ที่ผู้ใช้มักจะเรียกดูข้อมูล ภาพ และเสียง ส่วนการส่งข้อมูล เช่น การส่ง
อีเมล์ การ Update ข้อมูล Edit ข้อมูลในเว็บไซต์นั้น จะมีความเร็ว
ต่ำกว่า และอาจจะสูงสุดที่ 512 kbps แต่ก็นับว่ามากพอ

4. เมื่อติดตั้งระบบ ADSL แล้ว จะสามารถใช้งานโทรศัพท์หรือ
โทรสารได้ตามปกติ พร้อมกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต บนคู่สาย หรือ
ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน

      
5. ผู้ใช้งานระบบ ADSL จะต้องเสียค่าบริการรายเดือนแบบเหมา
จ่าย เช่นในปัจจุบัน ที่ความเร็ว 4 Mbps ค่าบริการรายเดือนของ
True เดือนละ 590 บาท
ระบบ ADSL2+
ADSL2+ เป็นระบบที่พัฒนาต่อมาจาก ADSL เมื่อปี ค.ศ. 2003
ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับระบบเก่าได้ โดยระบบ ADSL2+ จะมี
ความเร็วสูงถึง 24 เมกะบิตต่อวินาที   หรือเร็วกว่า ADSL ถึง 3 เท่า
ในระยะทาง 1 กิโลเมตร สำหรับการใช้งานแบบ Downstream
หรือ Download และถ้าระยะทางเพิ่มมากขึ้น ความเร็วก็จะลดต่ำลง
เรื่อยๆ จนใกล้กับระบบ ADSL   สำหรับการใช้งาน ADSL2+
แบบ Upstream หรือ Upload นั้น ความเร็วสูงสุดได้ 1 เมกะบิต
ต่อวินาที เท่ากับระบบ ADSL


ความเร็วของอินเทอร์เน็ตกับระยะทางจากชุมสาย

เนื่องจากคลื่นความถี่สูงๆจะเดินทางได้ไม่ไกลมาก คือมีอัตราการลดทอน
ดังนั้นทำให้จำนวนช่องสัญญาณของระบบ ADSL ที่มีอยู่ถึง 255 ช่อง
ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเมื่อมีระยะทางไกลขึ้น โดยเฉพาะช่องที่
มีความถี่สูงๆ จึงทำให้ ADSL มีความเร็วทางด้านการใช้งานแบบ
Downstream / Download ลดลง เมื่อผู้ใช้อยู่ห่างจากชุมสายมาก
ขึ้น

การทดสอบความเร็ว(Speed Test)
ท่านสามารถทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตได้โดยเข้าไปที่
www.adslthailand.com แล้วคลิกที่ Speed Test
จากนั้น ก็จะทราบ Bandwidth ตามตัวอย่าง ดังนี้


จากวันที่ 8 พ.ย. 2549

ปรับปรุง
: 21 .. 2553