Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

การแปลงไฟล์เพลงจาก CD เป็น MP3 ให้ได้คุณภาพ (ปรับปรุงใหม่)

การแปลงไฟล์เพลงจากแผ่น CD ให้เป็น MP3
การเล่นเพลงในระบบ MP3 เป็นที่นิยมมาก เพราะ
สามารถ Download เพลง หรือบันทึกลงในอุปกรณ์
ต่างๆได้หลายแบบ เช่น โทรศัพท์มือถือ  เครื่องเล่น
MP3  Thumb / Flash Drive และบันทึกลงแผ่น
CD เป็นต้น   และเราก็ทราบกันดีว่า เพลงในระบบ
MP3 นั้น มีขนาดไฟล์เล็กลงมาก อันเนื่องมาจากการ
บีบอัดสัญญาณจากไฟล์เพลงต้นฉบับลงมาประมาณ
10 เท่า หรืออาจจะมากกว่า ซึ่งทำให้สามารถบันทึก
เพลงจำนวนมากลงใน Thumb Drive ได้ โดยทั่วๆ
ไป ถ้าเล่นเพลง MP3 โดยเครื่อง MP3 Player
เช่นแบบ Walkman ก็จะได้เสียงที่ดี เพราะใช้หูฟัง
แต่ถ้านำเพลง MP3 มาเข้าเครื่องขยายเสียง ออก
ลำโพงแล้ว จะทราบว่าคุณภาพเสียงด้อยลงไปมาก
ยกเว้นว่าถ้าเครื่องเสียงดีๆ ก็พอจะช่วยได้บ้าง

วิธีการแปลงไฟล์ MP3
การแปลงไฟล์เพลงจากแผ่น CD ให้เป็น MP3 นั้น
ทำได้หลายวิธี และในที่นี้ขอยกตัวอย่าง การใช้โปรแกรม
NeroStartSmart ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. เปิดโปรแกรม NeroStartSmart ตามรูปที่ 1
เลือก ออดิโอ (
1) และ แปลง Audio CDs เป็น
Audio ไฟล์ (
2)
2. ใส่แผ่น CD เพลงใน Drive และรอจนปรากฎ
รายชื่อเพลงขึ้น ตามรูปที่ 2 (
3) จากนั้นเลือกเพลงที่
ต้องการ หรือคลิก (
4) ถ้าต้องการเลือกทั้งหมด และ
ตั้งค่าความดัง (
5) จากนั้นเลือกประเภทไฟล์ เป็น .mp3
(
6) แล้ว Browse เลือกว่าจะให้นำไฟล์ที่แปลงแล้ว
ไปบันทึกลงที่ใด หรือที่ Drive ใด

3. ก่อนทำการบันทึก คลิก Setting (7) จะได้ตามรูป
ที่ 3 ซึ่งโปรแกรมจะตั้งค่า Default ไว้ให้คือ Encode
Quality ระดับ 5 และ Bit Rate = 128 kBit
แต่ถ้าเราต้องการเสียงที่มีคุณภาพดีขึ้น ก็ควรตั้งค่า
Encode Quality เป็น 0 (สูงสุด) ซึ่งการแปลง
ไฟล์จะใช้เวลามากขึ้น หรือถ้าต้องการให้เสียงมี
คุณภาพสูงขึ้นอีก ก็เพิ่ม Bit Rate ให้สูงขึ้น เช่น
จาก 128 kBit สามารถเพิ่มได้ถึง 320 kBit
แต่ขนาดของไฟล์จะใหญ่ขึ้น

4. เมื่อตั้งค่า Setting แล้ว คลิก OK (12) และ
คลิก GO (
9) โปรแกรมก็จะทำการแปลงไฟล์จน
ครบตามที่เราเลือกไว้

new123.gif (1369 bytes)
ดูตัวอย่างการทำจาก
Screen Recording

พร้อมคำบรรยาย
Callouts

หมายเหตุ : ควรจะตั้งชื่อ Folder เพลง ไว้ล่วงหน้า
ก่อน โดยให้เพลงในชุดหนึ่งๆ อยู่ใน Folder เดียวกัน
และเพลงใน CD แผ่นอื่น อยู่ในอีก Folder หนึ่ง
หรือเมื่อบันทึกเพลงชุดแรกแล้ว ก็เข้าไปตั้งชื่อเพลง
ใหม่ เช่น Track 01+ ชื่อเพลง ฯลฯ หรือ 001 + ชื่อ
ก่อนที่จะเริ่มนำ CD แผ่นใหม่มาแปลงไฟล์ ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันไฟล์ทับกัน


ผลการทดสอบ คุณภาพของเสียง (ตารางที่ 1)
การทดสอบทำโดยการแปลงไฟล์เพลงจาก CD ซึ่ง
เป็นเพลงที่มีความยาว 5 นาฑี 18 วินาฑี และมีขนาด
54 เมกะไบท์ ซึ่งถ้าทำตามที่โปรแกรม Default ค่า
มาให้ (Test No.2) จะใช้เวลา 27 วินาฑี และไฟล์
มีขนาด 4,982 kB หรือเพียง 9.22% ของไฟล์
ต้นฉบับ แต่ถ้าปรับค่า Setting เป็น 0 (สูงสุด) จะ
ต้องใช้เวลาถึง 67 วินาฑี โดยขนาดของไฟล์เท่าเดิม
แต่ได้เสียงที่ดีขึ้น   ดังนั้น การแปลงไฟล์ MP3 จึง
ขึ้นอยู่กับว่า เรามีความจุของ Media เช่น Thumb
Drive เท่าไร ต้องการเพลงมากเท่าไร และต้องการ
เสียงที่มีคุณภาพสูงขึ้นอีกหรือไม่ และมีเวลาที่จะใช้
ในการแปลงไฟล์มากแค่ไหน

โดยสรุป การฟังเพลง MP3 ถ้าใช้งานโดยทั่วๆไป
กับเครื่องเล่น MP3 หรือฟังจากโทรศัพท์มือถือ
จากการเล่นที่คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่มีช่องเสียบ
USB ก็นับว่าได้เสียงที่พอใช้ได้ และสามารถปรับแต่ง
ให้ได้เสียงดีขึ้นบ้าง ตามการทดสอบในบทความนี้ 

อ่าน :
วิธีโอนย้ายไฟล์เพลง MP3 เข้าโทรศัพท์มือถือ

ขั้นตอนต่างๆ :    
.

รูปที่ 1 เปิดโปรแกรม Nero StartSmart

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ แปลงไฟล์เพลง ความยาว 5 นาฑี 16 วินาฑี ขนาด 54 MB
ให้เป็นไฟล์ MP3
Test No. Setting kBit Time (Sec) File Size (kB)
1 5 56 42 2,180
2 5 128 27 4,982
3 5 160 22 6,227
4 5 224 21 8,718
5 5 320 20 12,454
6 0 56 70 2,180
7 0 128 67 4,982
8 0 160 51 6,227
9 0 224 37 8,718
10 0 320 35 12,454

 


จากวันที่ 31 ธ.ค. 2550
ปรับปรุง 18 พ.ค. 2552