Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home
ประวัตินามสกุล
ประวัติพระยาประมูล
ธนรักษ์
ประวัติส่วนตัว
การศึกษา
การปฎิบัติงานและดูงาน
ครอบครัว
กลับไปหน้าแรก

  


ประวัติ

พระยาประมูลธนรักษ์   นามเดิมชื่อผูก บิดาชื่อ ฉิม มารดาชื่อ สระ เกิดเมื่อ พ.ศ.2400 ที่บ้าน
ตำบลบางช้าง (ตำบลอัมพวา) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (เดิมขึ้นแขวงเมืองราชบุรี) มีพี่สาว
คนเดียวชื่อ พั้ง (หม้าย) ไม่ปรากฎมีพี่ชายหรือน้องอีก


หลักฐานและอาชีพของบิดามารดาทางบ้านเดิม เป็นคหบดีครอบครัวหนึ่งโดยมีอาชีพทำสวน
มะพร้าวสืบต่อกันมา ปรากฎมีครอบครัวที่เป็นญาติชั้นหลาน เหลน ยังมีอยู่อีกมากในปัจจุบันนี้
ที่ใช้นามสกุล "ผโลประการ" ซึ่งพระยาประมูลธนรักษ์ เป็น
ต้นตระกูล ซึ่งล้วนแต่มีอาชีพทำสวน
มะพร้าวของตนเอง และทำอุตสาหกรรมน้ำตาลปีบ ส่งมาจำหน่ายในกรุงเทพฯ


บรรดาหลาน เหลน ที่กล่าวนี้ มีบ้านอยู่ในเขตตำบลลางขันแตก บางลี่ ปลายโพงพาง วัดนางพิม
คลองสวนหลวง บางช้าง เขตอำเภออัมพวาและอำเภออื่นๆในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เหล่านี้
จะมีผู้ใช้นามสกุลผโลประการอยู่ทั่วไป


เมื่อสมัยเป็นเด็กอายุย่างเข้า11ขวบบิดามารดาซึ่งมีความศรัทธาเลื่อมใสแก่กล้าทางพระบวร
พุทธศาสนา ได้พามาฝากเจ้าคุณอุบาลีฯ เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส (สุดซอยด้านทิศเหนือ เชิง
สพานกษัตริย์ศึก) เพื่อบวชเณร ปรากฎว่าท่านแม้จะมีอายุน้อย ก็เต็มใจบวชตามความประสงค์
ของโยมบิดามารดาด้วยจิตศรัทธา


พออายุครบอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ท่านก็บวชต่อเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่ที่วัดบรมนิวาส เดิมจนกระทั่ง
ต่อมาได้เป็นพระใบฎีกา แล้วได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสังฆวิชิตอันเป็นตำแหน่งสมณศักดิ์สำคัญ
ตำแหน่งหนึ่งของวัดนี้


เมื่อบวชทั้งเณรทั้งพระมาได้ครบ 20 พรรษา สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ขณะนั้นดำรง
พระอิศริยยศเป็นกรมหลวงฯ) ซึ่งได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญกุศลและเป็นโยมอุปฐากที่วัดบรมนิวาส
เป็นประจำและชอบพอกับท่านพระครูสังฆวิชิตเป็นอย่างดี จึงชวนให้สึกมาร่วมทำงานกับพระองค์
ที่หอรัษฎากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (กระทรวงการคลังเดิม)   ....


ประวัติ pdf File
Download Adobe Reader 7 ประวัติ พระยาประมูลธนรักษ์ (ผูก ผโลประการ) จากหนังสือประชุมพงศาวดาร
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2466


          

Hit Counter
ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2545
ปรับปรุงล่าสุด 28 มิ.ย. 2551