Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

ประวัติ
ผลงานและประสบการณ์
งานอดิเรก

GreyArrow1.gif (51 bytes)

เครื่องเสียง
GreyArrow1.gif (51 bytes) กล้องถ่ายรูป
GreyArrow1.gif (51 bytes) คอมพิวเตอร์
GreyArrow1.gif (51 bytes) รถยนต์
GreyArrow1.gif (51 bytes) กล้องวิดีโอ
GreyArrow1.gif (51 bytes) เว็บไซต์
งานชิ้นโบว์แดง
การประเมินความสำเร็จ
แกลลอรี่ภาพ
E-Books

  

www.bangkoksite.com

Bkklogosize3B.gif (10721 bytes)

Contact Us
somkiet@cscoms.com

ผลงานชิ้นโบว์แดง และความภาคภูมิใจ
Masterpieces & Proudness

การรับราชการที่การพลังงานแห่งชาติ
(National Energy Authority - NEA)

ไม่มีผลงานชิ้นโบว์แดง และไม่มีความภาคภูมิใจอะไรที่สมควรจะนำมากล่าว แม้ว่าได้รับราชการ
นานถึง 7-8 ปี ซึ่งงานที่บุกเบิกในขณะนั้นคือการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าและ
ความพยายามที่จะจัดตั้ง Electrical Safety Testing Laboratory ซึ่งก็ได้จัดทำแล้วโดยได้รับ
ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและอุปกรณ์จากสถาบัน ZVEI ประเทศเยอรมัน แต่อาจเป็นเพราะ
ระบบและนโยบายของฝ่ายบริหารรวมทั้งวิธีการบริหารงานของฝ่ายบริหารในขณะนั้น ทำให้งาน
ดังกล่าวไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ดังนั้น จึงได้ลาออก เพื่อไปทำงานที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถได้
อย่างเต็มที่

---------------------------------------
การทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
(Electricity Generating Authority of Thailand - EGAT)

ในระยะเวลา 22 ปีที่ทำงานให้ กฟผ. มีผลงานมากมาย และมีงานชิ้นโบว์แดง และงานที่ภาคภูมิใจ
สรุปได้ดังนี้

1)   ปรับเปลี่ยนการทำงานมาใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าเพื่อการ
วางแผนด้านขยายสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
นเป็นที่ยอมรับในระดับธนาคารโลก (World Bank)
ธนาคารพัฒนาเอเชีย
(Asian Development Bank-ADB) และ Asian Power Utilities ฯลฯ และตลอด
ระยะเวลาที่ทำหน้าที่ ไม่เคยมีไฟฟ้าขา

2)   เป็นผู้ที่พัฒนาแผนผังการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.โดยใช้คอมพิวเตอร์ และนำโปรแกรมเพื่อการ
วางแผนเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าในระยะยาวมาใช้เพื่อให้เกิดการลงทุนที่เป็น
Least-Cost-Solution

3)   เป็นผู้ที่นำเอาความรู้ที่ได้เรียนมา และประสบการณ์จากการดูงาน มาประยุกต์ใช้กับระบบไฟฟ้า
ของ กฟผ. ทำให้เกิดการพัฒนาระบบและมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก
เช่น
 
     3.1  การใช้ High Voltage Capacitor Bank 69, 115 และ 230 kV แทนระบบ Synchronous
Condenser เดิม ที่ไม่ Reliable และมีราคาแพง

     3.2  เป็นผู้เสนอแนะและ Propose ให้ใช้ระบบไฟฟ้า Extra High Voltage EHV 500 kV เพื่อเพิ่มกำลัง
การส่งไฟฟ้าจำนวนมากให้สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต เป็นระบบหลัก
ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นชอบและได้มีการก่อสร้างมากขึ้น ในปัจจุบันก็ยังเป็นรูปแบบที่เสนอไว้เดิม

3)   ได้เป็นผู้ที่เสนอและนำระบบ Mini Computer VAX 11/750 เข้ามาใช้ในงานวางแผนระบบไฟฟ้า
และวางแผนกำลังผลิตไฟฟ้า เป็นเครื่องแรกในประเทศไทย และได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมา

4)   เป็นผู้ที่ได้เสนอแนะและจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่มาเพื่อใช้วางแผนเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า
ของ กฟผ
. อย่างได้ผลดี เป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้ที่ได้เริ่มจัดทำแผนการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าในระยะยาว
โดยใช้ชื่อว่า แผน
Power Development Plan หรือ PDP ที่เป็นที่รู้จักกันในขณะนี้

5)  ได้เป็นผู้ที่จัดทำ EGAT Computer Master Plan ขึ้นเป็นครั้งแรกและต่อมาได้จัดทำ Specifications
ระบบ Mainframe Computer ใหม่ และจัดซื้อ ติดตั้งสำเร็จเรียบร้อย ทำให้ กฟผ.มีระบบคอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัยมาก
ในขณะนั้น และยังสามารถทำการเชื่อมโยง ถ่ายเทข้อมูลกันระหว่าง Mainframe กับ Mini
Computer สำเร็จ และมีการใช้ PC Terminals จำนวนมากตามโรงไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ

6)   เป็นผู้ที่วางระบบงานและระบบ Management Information System (MIS) ในระยะแรกให้กับ กฟผ.
โดยจัดทำระบบที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เครื่อง Mini Computer VAX 11/750 ในขณะนั้น
ระบบที่จัดทำเรียกว่า XMIS หรือ Executive / Management Information System

7)  ได้รับคัดเลือกจากธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB - Asian Development Bank) และธนาคารโลก
(IBRD - World Bank) ให้เป็น Staff Consultant ร่วมทำงานกับทางธนาคาร เพื่อการพิจารณาให้เงินกู้
และให้ความช่วยเหลือทางด้านไฟฟ้า แก่ประเทศ บังคลาเทศ, มาเลเซีย, ซาบา, ซาราวัค, บรูไน, ฟิลิปปินส์,
และ อินโดนีเซีย ซึ่งได้ออกไปทำงานรวม 10 Missions และประสบความสำเร็จ ทำให้ กฟผ.มีชื่อเสียง โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง เป็นวิศวกรไฟฟ้าคนแรกจากประเทศใน Southeast Asia ที่ทางธนาคารทั้ง 2 แห่งได้เชิญ
ให้เข้าร่วมทำงานเป็น Staff Consultant
-----------------------------------------
การทำงานที่กลุ่มชินวัตร
(Shinawatra Group)

ในระยะเวลา 10 ปีที่ทำงานให้ กลุ่มชินวัตร มีผลงานมากมาย และมีงานชิ้นโบว์แดง และงานที่ภาคภูมิใจ
สรุปได้ดังนี้

ShinTower1A_200.jpg (17378 bytes)
อาคารชินวัตรทาวเว่อร์ 1


1)   จัดวางระบบงานโดยการใช้คอมพิวเตอร์ ทางด้านการบริหาร
งานบุคคล หรือ Human Resources, ด้าน Adminstration,
ด้าน Corporate Affairs, และด้าน Computer Sales


2)  จัดทำระบบ Payroll และ Pay Slip โดยใช้คอมพิวเตอร์
และในปัจจุบันก็ยังใช้ระบบและ Pay Slip ที่ออกแบบไว้

3)   เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการ Renovate ศูนย์คอมพิวเตอร์
องบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ ที่อาคารราชวัตร


4)  เป็นผู้ดำเนินออกแบบความคิดและอำนวยการก่อสร้างศูนย์
คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ที่อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1


5) ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุมบริหารการก่อสร้างอาคาร
ชินวัตรทาวเวอร์ 1ต่อจากงานโครงสร้างที่ทำไว้เดิม จนอาคาร
แล้วเสร็จและยังประหยัดเงินได้อีกส่วนหนึ่ง


6)  เป็นผู้อำนวยการโครงการ Implement เพื่อเปลี่ยนระบบ
Softwares ทั้งหลายของกลุ่มชินวัตร และบริษัทในเครือ มาใช้
SAP (System Application Product)
ซึ่งได้ใช้เวลา
ดำเนินการ 3 ปี ในวงเงิน 160 ล้านบาท สามารถ Implement
ได้สำเร็จภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี และใช้งบประมาณ จำนวน
150 ล้านบาท

7)  หลังจากที่ทีมงาน Implement SAP มีประสบการณ์แล้ว
ได้เสนอให้ Spin off แยกตัวออกไปตั้งบริษัทใหม่ เพื่อรับจ้างทำ
งานต่อไป ชื่อบริษัท Information Technology Application
Services หรือ (ITAS)
ซึ่งมีพนักงานประมาณ 50 คน และบริษัท
นี้สามารถดำเนินธุรกิจมีกำไรจนทุกวันนี้

การทำงานโครงการไทยตำบลดอทคอม
(ThaiTambon Dot Com)

ในระยะเวลา 10 ปีที่ทำงานโครงการเว็บไซต์
ไทยตำบลดอทคอม มีผลงานที่ภาคภูมิใจ
คือได้ ออกความคิด พัฒนาและจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อสร้างเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม
ซึ่งในปัจจุบันเว็บไซต์นี้ได้เป็นที่นิยมอย่างกว้าง
ขวางและช่วยในโครงการสำคัญของรัฐบาล ได้แก่ โครงการอินเทอร์เน็ตตำบลและโครงการหนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทำให้ประชาชน
และกลุ่มอาชีพต่างๆมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
(เว็บไซต์นี้ ปิดในกลางเดือน พ.. 2564)
TTB_250.jpg (26187 bytes)

เว็บไซต์ Bangkoksite.com

Bkksite_250.gif (30696 bytes) ในปลายปี พ.ศ. 2541 ได้เกิดความคิดในการ
จัดทำเว็บไซต์ของตนเอง เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เพื่อที่จะได้นำรูปภาพที่สวยๆของแหล่งท่องเที่ยว
ในประเทศไทยออกมาเผยแพร่ จึงได้จดทะเบียน
เว็บไซต์ www.bangkoksite.com ขึ้น และ
ได้พัฒนาจัดทำข้อมูลอย่างสม่ำเสมอตลอดมาเป็น
เวลาประมาณ 12 ปีแล้ว เว็บไซต์นี้จัดทำเป็นภาษา
อังกฤษ และเป็นที่นิยมมากพอควร ได้ช่วยให้มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
(ปัจจุบัน ได้เลิกการจัดทำเว็บไซต์นี้แล้ว)

เว็บไซต์ somkiet.com
 

ได้จัดทำเว็บไซต์
www.somkiet.com โดยเปิด
Online ตั้งแต่วันที่ 6 .. 2545 เป็นต้นมา มี
วัตุประสงค์ที่จะเขียนเรื่องราวอัตชีวประวัติ และ
เรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ เผยแพร่ แบ่งปัน ให้กับ
ผู้ที่สนใจ
ซึ่งในปัจจุบันเว็บไซต์นี้ได้รับความนิยม
มากพอสมควร

 


ตั้งแต่วันที่ : 16 ก.พ.2545
ปรับปรุงล่าสุด :  12 เม..2564