Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
 

DIY 12 VDC Digital Volt-Ampere High Accuracy Measuring Set
ชุดดิจิตอลวัดโวลต์ - แอมแปร์ 12 VDC แบบทำใช้เอง
 

 
  1.  ชุดเครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า ระบบดิจิตอล 12 V DC ที่จัดทำขึ้นเองนี้ ใช้การแยกมิเตอร์วัดโวลต์และวัดแอมแปร์แยกออกจากกัน คือมิเตอร์ตัวหนึ่งวัดแอมแปร์และอีกตัวหนึ่งวัดโวลต์ไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เลือกใช้ดิจิตอลมิเตอร์ที่มีความละเอียดสูง (High Accuracy) และเลือก Ampere Ratingได้ตามต้องการ และต่อวงจรให้วัดแรงดันไฟฟ้าที่ด้านโหลด (มิเตอร์แบบรวม Volt - Amp ในตัวเดียวกัน มีบางแบบวัดแรงดันไฟฟ้าที่ด้าน Supply)

วัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ทั้งแบบ
Lead Acid ละแบบ Li-Ion ที่มีค่ากระแสไม่เกิน 3 A โดยอ่านค่าได้พร้อมกัน (ถ้ากระแสชาร์จสูงกว่า 3 A จะต้องเปลี่ยน Ammeter ใหม่ หรือใช้ Shunt) และใช้วัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง เช่น หลอดไฟ LEDม, LED Strip, ]พัดลมหรือมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้า 12 VDC

 
 
รูปที่ 1  12 VDC Digital Volt - Ampere High Accuracy Measuring Set (Updated 29/9/2016)
 

Connection Diagram   ตามรูปที่ 2
Ammeter ที่ใช้ ขนาด 0 - 3.0000 A ใช้ต่อวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านโหลด เป็นแบบ 4 สาย คือสายวัดกระแส 2 สาย และอีก 2 สายสำหรับต่อไฟเลี้ยงเข้าที่แหล่งจ่ายไฟ ขั้วบวกและขั้วลบ สำหรับ Voltmeter นั้นใช้แบบ High Accuracy 0 - 33.000 V แบบมี 3 สายโดยต่อสายสีแดง (ขั้วบวก) กับสายสีเหลืองเข้าด้วยกันและสายสีดำต่อขั้วลบ

 
 
รูปที่ 2  Connection Diagram
 

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์

 

1. ใช้วัดการชาร์จแบตเตอรี่แบบ Sealed Lead Acid ขนาดเล็ก เช่นแบตเตอรี่สำหรับ UPS ละรถจักรยานยนต์ : วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าแบตเตอรี่และแรงดันไฟฟ้าขั้วของแบตเตอรี่ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้วิเคราะห์การทำงานของ Battery Charger แบบต่างๆได้ และทราบสภาพของแบตเตอรี่

 
 

2. ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้าของโหลด 12 V DC แบบต่างๆ รวมทั้งการคำนวนกำลังไฟฟ้า (Watt) และอาจใช้วัดหาค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าในตัว Inverter เพื่อประโยชน์ในการคำนวนสำหรับระบบ Solar Power ขนาดเล็ก

 
 

3. ใช้วัดการชาร์จแบตเตอรี่แบบ Lithium Ion หรือแบบ Power Pack เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับการใช้แบตเตอรี่แบบ Seal Lead Acid หรือแบบ Deep Cycle
4.
เพื่อให้มองเห็นค่าต่างๆจากการวัดได้ง่ายโดยใช้มิเตอร์ที่มีตัวเลขใหญ่ มีแสงสีแดง มอเห็นได้ในระยะไกลขึ้น
 

 
  DIY 12 VDC Digital Volt-Ampere High Accuracy Measuring Set
ที่ประกอบขึ้นใหม่ @ 7 .. 2564
 
 


เพื่อความสะดวก ความคงทนและสวยงาม จึงได้นำอุปกรณ์ต่างๆของ Digital Volt - Ampere Meter จากรูปที่ 1 มาประกอบใหม่โดยใส่มิเตอร์ฝังลงในกล่องพลาสติก และเพิ่มให้ต่อไฟ DC เข้าได้ทั้งทาง DC Jack และทาง Binding Posts ซึ่งสามารถใช้ที่คีบแบตเตอรี่ (Battery Clamp) คีบเข้าที่ขั้วได้ง่าย ตามรูปที่ 3
 

 
 
รูปที่ 3  Digital Volt - Ampere Meter (3 A) ที่ประกอบขึ้นใหม่
 
 
 
รูปที่ 4  Digital Volt - Ampere Meter (3 A)
 
 
 
รูปที่ 5  ภาพภายในแสดงการต่อสายไฟฟ้า
 
 
 
รูปที่ 6  การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าขณะทำการชาร์จแบตเตอรี่ Lead Acid
โดยใช้ Digital Volt - Ampere Meter (3 A)
 
 
 

2.  New High Accuracy Digital Volt-Ampere Measuring Unit (10 A Maximum)

 
 


ดยที่การใช้ไฟ LED ส้นเป็นที่นิยมมากขึ้นและมีการพัฒนารุ่นใหม่ๆที่มีความสว่างสูงขึ้นใช้กำลังไฟฟ้าต่อม้วน (5 มตร) าจจะเกิน 5 A ดังนั้นการตรวจเช็ควัดค่าการใช้ไฟฟ้าและการทดสอบ วิเคราะห์ต่างๆจำเป็นต้องมีชุด High Accuracy Measuring Set ที่สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ถึง 10 A ทำให้ผู้เขียนต้องสร้างชุดวัดขึ้นใหม่โดยใช้ Digital Ammeter 10 A แทนอันเดิมที่วัดได้แค่ 3 A (สำหรับผู้ที่ต้องการวัดค่าคร่าวๆแต่ก็ละเอียดพอควรนั้น สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ฯลฯ ได้อยู่แล้วโดยใช้ Ohm Meter)

รูปที่
7 สดงการต่อวงจรชุดเครื่องวัด Volt - Ampere ที่สะดวกในการใช้งานดังต่อไปนี้
1) ช้วัด Volt, Ampere ละคำนวนกำลังไฟฟ้า (วัตต์) องไฟ LED Strip รือไฟ LED 12 V วมทั้งการต่อวงจรไฟ LED พื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดขนาดของ Power Supply Adapter ละ Dimmer
2)
ช้วัดการใช้ไฟฟ้าและการต่อ Power Supply องระบบ CCTV
3)
ช้วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าสำหรับการชาร์จแบตเตอรี และ Li-Ion
4)
ช้เช็คกำลังไฟฟ้าของ LED Bulb 12 V
5) ช้เพื่อการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น การหาประสิทธิภาพของ Switching Power Supply / Adapter, ารผลิตไฟฟ้าจาก Solar Panel ป็นต้น
 

 
 
รูปที่ 7  Connection Diagram ของชุดวัด Volt - Ampere


รูปที่ 8  10 A Digital Volt - Ampere Measuring Unit


รูปที่ 9  Digital Volt - Ampere Measuring Unit ทดสอบจ่ายกระแสไฟฟ้า 4 และ 5 A
(Updated : 16/8/2019)
 
 
  DIY 12 VDC Digital Volt-Ampere High Accuracy Measuring Set ขนาด 10 A
ที่ประกอบขึ้นใหม่ @
10 .. 2564
 

อุปกรณ์จากรูปที่ 8 ได้ถูกรื้อออกหมด ณ วันที่ 10 .. 2564 แล้วนำมาประกอบใหม่ลงในกล่องพลาสติก ฝังมิเตอร์ลงและต่อด้าน Input ให้มีไฟ 12 V DC เข้าได้ทั้งทาง DC Jack และทาง Binding Posts ส่วนด้าน Output ก็ทำเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้ตัวมิเตอร์ไม่มีสายห้อยรุงรัง เมื่อจะใช้งานก็นำสาย Adapter มาเสียบเข้า และสายไฟฟ้าที่ใช้ในการต่อวงจรสามารถทนกระแสไฟขนาด 10 A ได้  อุปกรณ์ใหม่ แสดงในรูปที่ 10
 

 
รูปที่ 10  Digital Volt - Ampere Meter ขนาดกระแส 10 A ที่ประกอบขึ้นใหม่
 
 
รูปที่ 11  การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าขณะทำการชาร์จแบตเตอรี่
 
 
รูปที่ 12  การต่อภายใน (ใช้กล่องพลาสติกสำหรับต่อสายไฟฟ้า)
 
 

ตัวอย่างการใช้ Digital Volt - Ampere Meter 3 A กับการชาร์จแบตเตอรี่ Li-Ion Power Pack

 

รูปที่ 13  แสดงการใช้ Digital Volt - Ampere Meter ในการชาร์จแบตเตอรี่แบบ Li-Ion 18650 จำนวน 3 ก้อนต่อกันแบบอนุกรม ซึ่งจะได้แรงดันไฟฟ้า 12.6 V .เมื่อชาร์จเต็มแล้ว กระแสจะเป็น 0 แต่ที่ปรากฎ 0.0186 A นั้น คือกระแสไฟที่ใช้สำหรับจอแสดงผลและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของมิเตอร์ทั้ง 2 ตัว

 
 
รูปที่ 13  การชาร์จ Li-Ion 18650 จำนวน 3 ก้อนต่ออนุกรมกัน
 

รูปที่ 14  แสดงการใช้ Digital Volt - Ampere Meter วัดการใช้ไฟฟ้าของหลอด LED Downlight ซึ่งพบว่ากระแสไฟ = 0.3696 A (หักกระแสไฟที่มิเตอร์ใช้ 0.0186 A) ดังนั้น กำลังไฟฟ้าของหลอด = (0.3696 - 0.0186) 12.183 = 4.276 วัตต์
 

 
 
รูปที่ 14  การใช้ Digital Volt - Ampere Meter วัดการใช้ไฟฟ้าของหลอดไฟ LED

 
จากวันที่ 17 .. 2559
ปรับปรุงล่าสุด : 11 .. 2564