Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

HDMI Switch
 

 

รูปที่ 1  HDMI Switch แบบ 3 In 1 Out มี Remote Control

รูปที่ 2  HDMI Switch แบบ 3 In 1 Out

รูปที่ 3 HDMI Switch แบบ 3 In 1 Out  แสดงการต่อรูปที่ 4  ตัวอย่างการใช้งาน

รูปที่ 5
 
ตัวอย่างการใช้งาน

รูปที่ 6  ตัวอย่างการใช้งาน ATEN  HDMI 3-Port Switch
 

 

1. HDMI Switch

ปัจจุบันโทรทัศน์แบบ LED บางรุ่นมีขั้วต่อ HDMI มาให้เพียง 1 - 2 ขั้วเท่านั้นอาจไม่เพียงพอในการต่ออุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆเข้า เพราะมีอุปกรณ์มากขึ้นเช่น เครื่องเล่น Blu-ray/DVD, Set Top Box ของ Digital TV, อุปกรณ์Apple TV, เครื่องเล่นเกมส์, ChromeCast, เครื่องเสียง Amplifier แบบที่มี HDMI Out และ Audio Return และ PC เป็นต้น ดังนั้นอาจจำเป็นต้องหาอุปกรณ์ HDMI Switch / Switcher มาใช้ ซึ่งมีแบบที่ต่อ HDMI Input ได้ 3 อันและ Output 1 อัน (3 In 1 Out) และแบบ 5 In 1 Out ก็เป็นที่นิยมใช้กัน

HDMI Switch 3 In 1 Out นั้น มีทั้งแบบที่มี Remote Control และแบบ Manual Control ในราคาที่ไม่แพง หาซื้อได้จากห้างประเภท IT และจากเว็บไซต์ต่างๆ (ราคาตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไ)

2. HDMI Switch แบบ 3 In 1 Out พร้อมรีโมท

รูปที่ 1 แสดงชุดของ HDMI Switch แบบ 3 In 1 Out ที่มี Remote Control ในการใช้งานปกติจะไม่ต้องต่อสาย USB สำหรับจ่ายไฟเลี้ยง ถ้าสาย HDMI ที่ต่อไปยังอุปกรณ์ Input ต่างๆไม่ยาวมาก

รูปที่ 4 แสดงการใช้งานโดยต่อสาย HDMI จาก Set Top Box ของทีวีดิจิตอลและเครื่องเล่นบลูเรย์เข้ามายัง HDMI Switch และต่อสาย HDMI ออกไปยังเครื่อง LED TV ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 6 เมตร และเมื่อต่อสาย IR Sensor แล้ว สามารถใช้ Remote Control กดเลือกแหล่งสัญญาณได้ง่าย

รูปที่ 6 แสดงการใช้งานของ ATEN HDMI 3-Port Switch ซึ่งไม่ต้องใช้ Power Supply ต่างหาก และมี IR Remote Sensor ติดกับตัวอุปกรณ์ไว้แล้ว สามารถใช้งานได้ดีโดยต่อกับ Digital TV, Blu-ray Player และ Chromecast เพื่อใช้งานกับทีวีที่อยู่ห่างออกไป 6 เมตร
 

3. HDMI Switch แบบ Manual Control

อุปกรณ์ตามที่แสดงในรูปที่ 7 เป็น HDMI Switch แบบ 3 In 1 Out ที่ใช้งานง่าย มีราคาถูก โดยต่อสายเข้ากับ TV ได้โดยตรงจากสายที่เชื่อมต่อมาให้แล้ว มีความยาวประมาณ 40 ซม. เมื่อต่อสาย HDMI Input เข้าสามารถกดเลือก Input 1 หรือ 2 หรือ 3 ได้โดยจะมีไฟ LED แสดง

รูปที่ 7  HDMI Switch แบบ Manual Control


รูปที่ 8  HDMI Switch แสดงช่องต่อ HDMI In


รูปที่ 9  HDMI Switch แสดงารใช้งาน
 

4. HDMI Switch แบบ 3 In 1 Out พร้อมรีโมทอีกแบบหนึ่ง

 


รูปที่ 10  HDMI Switch แสดงารใช้งาน โดยต่อ 3 Input 1 Output


รูปที่ 11  HDMI Switch
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ
ผู้เขียนไม่ได้ขายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงหรือทดสอบและเขียนอธิบายการใช้งานไว้ในเว็บไซต์นี้ ถ้าผู้ใดสนใจจะซื้อไปใช้ กรุณาค้นหาจากเว็บไซต์ต่างๆได้
 

 
จากวันที่ 8 .. 2560
ปรับปรุงล่าสุด : 20 .. 2560