Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

การใช้ Dimmer 220 V กับหลอดไฟ LED ( Update ใหม่ 31.. 2563)
อ่านบทความใหม่ การหรี่ไฟ LED 220 V
(การใช้งานที่นิยมและได้ผล)

 

การใช้ Dimmer 220 V กับหลอดไฟ LED (บทความเดิม)

 
 

รูปที่ 1  ตัวอย่าง Dimmers 220 v แบบต่างๆ

รูปที่ 2   LED Dimmer 220 V 630 W

รูปที่ 3  Dimmer 220 V แบบธรรมดา

รูปที่ 4  Wall Switch Dimmer รุ่น Wide Series

รูปที่ 5
 
ตัวอย่างการใช้ LED Dimmer กับหลอดไฟ LED Filament Lamps

รูปที่ 6 ตัวอย่างการใช้ Dimmer แบบธรรมดากับหลอดไฟ LED Filament Lamps

ผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วหลอดเมื่อใช้ LED Dimmer (รูปที่ 2)
โดยใช้หลอด LED Filament Lamps 2 หลอด

Watts % Dimming แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว
หลอดไฟ LED
10.25 100.00 227
7.90 77.07 214
5.40 52.68 199
3.23 31.51 183
1.50 14.63 169
0.57 5.56 161
0.32 3.12 159

แม้ว่า LED Dimmer จะใช้การปรับเปลี่ยนคลื่นไฟฟ้าเพื่อให้มองเห็นแสงสว่างที่ออกมาจากหลอด LED มีความสว่างมากหรือน้อยก็ตาม แต่เมื่อทดสอบโดยการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วหลอดเมื่อทำการหรี่ความสว่างลง พบว่าแรงดันไฟฟ้าก็ลดลงไปตามลำดับด้วย และถ้าใช้หลอดไฟ LED ประเภท Down Light แรงดันไฟฟ้าก็จะแตกต่างกันไปอีก
 

 

1. การใช้เครื่องหรี่ไฟ (Dimmer)

Dimmer เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการหรี่ไฟหรือปรับความสว่างตามที่ต้องการ เป็นที่นิยมใช้กันมาก เพื่อบรรยากาศและเป็นการประหยัดพลังงาน ในสมัยก่อนเราใช้ Dimmer สำหรับปรับความสว่างของหลอดไฟฟ้าประเภทหลอดใส้ หรือ Incandescent Lamp หลอด Spotlight หลอด Downlight หลอด Halogen เป็นต้น แต่ในปัจจุบันมีการใช้หลอด LED (Light Emitting Diode) แทนแล้ว เนื่องจากประหยัดพลังงานมาก ให้ความร้อนน้อย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ดังนั้น การใช้ Dimmer กับหลอดไฟ LED จะต้องเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสม คือ
1) หลอดไฟ LED 220 V ต้องเป็นแบบ Dimmable มิฉะนั้นการหรี่ไฟแทบจะทำไม่ได้หรือเกิดไฟกะพริบใช้งานไม่ได้และอาจทำให้หลอดเสีย
2) Dimmer 220 V ควรใช้แบบ LED Dimmer เพื่อให้หรี่แสงได้ตามที่ต้องการ
3) ถ้าใช้ไฟเส้น LED Strip 12 V ก็ควรใช้ Dimmer สำหรับไฟเส้น LED (อ่านบทความ)
4) ถ้าใช้ไฟเส้น LED Strip 220 V อาจใช้ Dimmer แบบธรรมดาได้

2. ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างที่ 1
Dimmer แบบธรรมดาโดย
ทั่วไป อาจจะมี Rating 300, 600 W หรือมากกว่าพราะออกแบบมาใช้กับหลอดไฟ Incandescent ซึ่งกินไฟมาก แต่เมื่อนำมาใช้กับหลอดไฟ LED การกินไฟจะน้อยกว่า 8-10 เท่า ดังนั้นอาจมีปัญหาเมื่อหรี่ไฟมากๆ หลอดไฟ LED จะกะพริบ (Flickering) แต่ถ้าเร่งความสว่างมากขึ้น หลอดก็จะให้แสงสว่างตามปกติ จากการทดลองพบว่าสามารถใช้ Dimmer แบบธรรมดากับหลอดไฟ LED แบบ Dimmable ได้ดีพอสมควรโดยปรับความสว่างได้จากประมาณ 20% - 100%

ตัวอย่างที่ 2
ใช้ Dimmer แบบธรรมดาสำหรับโคมไฟ Chandelier ซึ่งมีหลอด LED Filament ขนาด 6 W จำนวน 6 หลอด และหลอดไฟ LED Spotlight ขนาด 9 W จำนวน 1 หลอด โดยมีวัตถุประสงค์ให้แสงสว่างส่องลงมาตรงกลางมากกว่าแสงสว่างด้านข้าง ซึ่งจะไปรบกวนการชมโทรทัศน์ได้ถ้าเร่งความสว่างมากๆ


รูปที่ 7  ตัวอย่างการใช้ Dimmer กับหลอดไฟ Dimmable LED
แบบผสมระหว่างหลอด
Filament 6 หลอดและหลอด Spotlight 1 หลอด

การใช้หลอดไฟ LED แบบผสม ต่างรุ่น ต่างยี่ห้อ ต่างวัตต์ อาจทำได้และใช้ได้ดี แต่ควรจะต้องทดลองดูก่อนงว่าการหรี่ไฟทำได้โดยไฟไม่กะพริบ จากตัวอย่างในรูปที่ 7 ใช้ Dimmer แบบที่แสดงในรูปที่ 4 แต่เป็นรุ่นเก่า สามารถหรี่ไฟลงได้มากจนหลอด LED Filament ดับหมด แต่หลอด Spotlight ยังมีไฟติดอยู่ (สว่างน้อย) ซึ่งทำให้มีการส่องสว่างตรงกลางตรงกลางโต๊ะทำได้ดีขึ้น

ตัวอย่างที่ 3
ใช้ LED Dimmer และ Dimmer แบบธรรมดาสำหรับไฟเส้น LED Strip 220 V จำนวน 2 เส้น เปิดสว่างเต็มที่ใช้ไฟ 12 W สามารถหรี่ไฟลงมาได้ต่ำสุด 0.348 W หรือ 2.9 % ซึ่งนับว่าหรี่ไฟได้ต่ำมากและไฟไม่กะพริบ
 


รูปที่ 8 การใช้ Dimmer กับไฟ LED Strip

3. LED Dimmer 220 V ที่ใช้ IR Remote Control

LED Dimmer Switch 220 V แบบที่ใช้ Infrared Remote Control หรือใช้ปุ่มบิดนั้น มีขายในราคาอันละประมาณ 500 บาท ตามตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 9
ในการใช้งาน จะใช้ IR Remote Control กดปุ่มปรับความสว่างของหลอดไฟ LED แบบ Dimmable ได้เป็น Step ละ 10% หรือใช้บิดปุ่มปรับความสว่าง (Manual Dimming) ได้เช่นกัน ความสว่างที่ปรับลดลงได้ต่ำที่สุดประมาณ 15 %
รูปที่ 9  LED Dimmer พร้อม IR Remote Control
220V 300W 8A IR Knob PWM Triac LED Dimmer Switch

References :
1. Using Dimmer Switches with LED Light Bulbs
2. LED Dimmers vs.Incandescent Dimmers, Whai is the Difference? 

อ่านบทความใหม่
การหรี่ไฟ LED 220 V

(การใช้งานที่นิยมและได้ผล)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ
ผู้เขียนไม่ได้ขายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงหรือทดสอบและเขียนอธิบายการใช้งานไว้ในเว็บไซต์นี้ ถ้าผู้ใดสนใจจะซื้อไปใช้ กรุณาค้นหาจากเว็บไซต์ต่างๆได้
 


จากวันที่ 9 .. 2560
ปรับปรุงล่าสุด : 3 พ.ย. 2560, 31 .. 2563, 16 มิ.. 2564