Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

อุปกรณ์ Motion Sensor Switch แบบปรับได้
(Motion Sensor Switch with Adjustable Time Delay & Light Sensitivity)
 

 

รูปที่ 1  Motion Sensor Switch แบบ Wall Type สามารถปรับ Time Delay
และ Sensitivity ได้



รูปที่ 2  Motion Sensor Switch - แสดงปุ่มสำหรับปรับตั้ง Time Delay
และ Light Sensitivity

รูปที่
3 
Motion Sensor Switch -  แสดงการต่อวงจรไฟฟ้า

รูปที่ 4
 
Motion Sensor Switch - แสดงการปรับ Time Delay ต่ำสุดประมาณ 12 sec
ที่หมายเลข 1 และปรับ Light Sensitivity

รูปที่ 5  Motion Sensor Switch - แสดงการต่อวงจรไฟแสงสว่างแบบง่ายๆ

รูปที่ 6  Motion Sensor Switch - แสดงการต่อวงจรไฟแสงสว่างแบบง่ายๆ

 

1. Motion Sensor Switch

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว มีประโยชน์มาก เราเคยรู้จักกันในการใช้ตรวจว่ามีคนเข้ามาในบริเวณที่ตรวจเช็คหรือไม่ ใช้กับระบบสัญญาณกันขโมย หรือแจ้งกรณีมีผู้บุกรุก สำหรับบทความนี้ จะเน้นเรื่องการใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อประหยัดพลังงาน นั่นคือ การใช้
Motion Sensor ทำการเปิด - ปิด ไฟ นั่นเอง


2. Motion Sensor Switch บบปรับ Time Delay และ Light Sensitivity ได้

รูปที่ 1 แสดง Motion Sensor Switch บบที่ใช้ติดผนัง และสามารถปรับตั้งการหน่วงเวลา (Time Delay) และความไวแสวง (Light Sensitivity) ได้ โดยมีปุ่มให้ปรับ ซ่อนอยู่ภายใต้ฝาครอบของตัว Motion Sensor

รูปที่ 2  เมื่อแกะฝาครอบออกมา จะพบปุ่มสำหรับตั้งปรับค่า Time Delay และ Light Sensitivity ค่า Time Delay ต่ำสุดจากการทดสอบประมาณ 12 วินาที และเมื่อหมุนปุ่มปรับทวนเข็มนาฬิกา ก็จะปรับให้มี Time Delay นานมากขึ้นได้

รูปที่ 3  แสดงการต่อวงจรไฟฟ้า ที่ทำได้ง่ายมาก

รูปที่ 4
แสดงการปรับ Time Delay และ Light Sensitivity ดังนี้
Time Delay ; เป็นการปรับตั้งว่าเมื่อมีการตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้ว จะให้เปิดไฟแสงสว่างนานเท่าไร เช่นถ้าปรับไว้ที่ต่ำสุด ไฟจะติดอยู่ประมาณ 12 วินาที ก็จะดับ แต่ถ้าใช้ไขควงหมุนปุ่มทวนเข็มนาฬิกาไป เช่น ประมาณตำแหน่งหมายเลข 2  Time Delay จะประมาณ 22 - 25 วินาที ที่ตำแหน่งหมายเลข 3 Time Delay จะประมาณ 1 นาที และที่ตำแหน่งหมายเลข 4 Time Delay นานสุด ประมาณ 6 นาที

Light Sensitivity : การปรับความไวแสง หรือแสงมาก แสงน้อย ทำได้โดยใช้ไขควงหมุนปุ่ม Light Sensitivity ทวนเข็มนาฬิกา


3. การทดลองใช้งาน

3.1  ตัวอุปกรณ์ Motion Sensor Switch กินไฟน้อยมาก ในขณะที่ทำงานเปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งใช้หลอด LED จะใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียง 5 %

3.2 
เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าใหม่ๆ แล้วเสียบปลั๊กไฟ 220 โวลต์ ในตอนแรก ถ้าพบว่าอุปกรณ์ไม่ทำงาน  ให้ปรับ Light Sensitivity ก่อน อุปกรณ์ก็จะทำงานได้ตามปกติ

3.3  การปรับตั้ง Time Delay นั้น ได้ทดลองหมุนปุ่มปรับในตำแหน่งต่างๆ สามารถปรับให้มีการหน่วงเวลาได้ ตั้งแต่ 12 วินาที ไปจนถึง 6 นาที
------------------------------------------------------------------------------------------------
References :

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อประหยัดพลังงาน
(Energy Saving With Motion Sensor Switch)

ราคาอุปกรณ์ Motion Sensor - Wall Type - Adjustable แบบที่แสดงในบทความนี้สามารถสั่งซื้อจากเว็บไซต์ AliExpress ได้ในราคาอันละประมาณ 110 บาท


หมายเหตุ
ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงหรือ
ทดสอบ และเขียนอธิบายการใช้งานไว้ในเว็บไซต์นี้ ถ้าผู้ใดสนใจจะซื้อไปใช้ กรุณาค้นหาจากเว็บไซต์ต่างๆได้

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 

 
จากวันที่ 16 มิ.. 2560
ปรับปรุงล่าสุด :