Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

Power Strip Improvement
การปรับปรุงรางปลั๊กไฟฟ้า

  รางปลั๊กไฟฟ้า (Power Strip) หรือปลั๊กต่อพ่วงแบบที่มี USB Ports ด้วย 2 ช่องและมีราคาถูกๆนั้นสามารถใช้จ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่างๆได้ แต่ควรเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าไม่มาก เช่น ไฟแสงสว่าง ตู้เย็น พัดลม ทีวี คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แต่อาจจะไม่เหมาะสำหรับการใช้กับเตาไมโครเวฟ เตารีด หม้อต้มน้ำ เพราะสายไฟฟ้าที่ใช้ต่อกับ Socket Outlet มีขนาดเล็กและรางปลั๊กดังกล่าวไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังหรือป้องกันในกรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ บทความนี้แสดงการปรับปรุงรางปลั๊กราคาถูกๆให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น (หากประสงค์จะทำใช้เองหรือทำเป็นงานอดิเรก DIY)
  1. อุปกรณ์รางปลั๊กไฟที่นำมาทดสอบ : ใช้อุปกรณ์รางปลั๊กไฟที่มีราคาถูก ตามรูปที่ 1 (าคาอันละประมาณ 75 าท) มีช่องเสียบไฟ 220 V รวม 7 ช่องและมีช่อง USB อีก 2 ช่องและมีสวิตช์ เปิด ปิด 1อันแต่ไม่มีฟิวส์ป้องกันการใช้ไฟเกินพิกัด
 
 


รูปที่ 1 รางปลั๊กไฟฟ้าแบบ 7 Socket และ 2 USB Ports ที่ดัดแปลงแล้ว

 


รูปที่ 2 ภาพภายในรางปลั๊กไฟที่ยังไม่ได้ปรับปรุงซึ่งสายไฟฟ้าที่ใช้ต่อเชื่อมโยงมีขนาดค่อนข้างเล็ก

  2. การปรับปรุงความปลอดภัยโดยติดฟิวส์ภายใน : การปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยที่ง่ายที่สุดคือการติดฟิวส์เพิ่มไว้ภายในรางปลั๊กเนื่องจากมีพื้นที่จำกัดและใช้ฟิวส์ขนาด 10 A ตามรูปที่ 3
   
 


รูปที่ 3  การปรับปรุงโดยติดฟิวส์ขนาด 10 A ไว้ภายใน (แนะนำให้ใช้ Mini Circuit Breaker จะดีกว่า)

 

 

  3. การปรับปรุงความปลอดภัยโดยติด Mini Circuit Breaker ภายใน : การปรับปรุงในด้านความปลอดภัยที่ดีกว่าคือใช้ Mini Thermal Circuit Breaker ขนาด 10 A ติดไว้ภายในพร้อมทั้งเสริมขนาดสายไฟฟ้าโดยการต่อสายไฟฟ้าขนานกับสายเดิมสำหรับ Socket Outlet หมายเลข 1 และ 2 ตามรูปที่ 5
 
 
รูปที่ 4  การปรับปรุงโดยติด Mini Thermal Circuit Breaker ขนาด 10 A ไว้ภายใน
 
รูปที่ 5  การปรับปรุงโดยติด Mini Thermal Circuit Breaker ขนาด 10 A ไว้ภายใน
และเดินสายเพิ่มสำหรับ Socket Outlet No.1 และ No.2
 
รูปที่ 6  การปรับปรุงโดยติด Mini Thermal Circuit Breaker ขนาด 10 A ไว้ภายใน
เดินสายเพิ่มสำหรับ Socket Outlet No.1 และ No.2 และติด On-Off Switch สำหรับ USB Output
 
รูปที่ 7  การทดสอบและใช้งาน
 

 

3. Mini Thermal Circuit Breaker : เป็นอุปกรณ์ป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินพิกัดและการลัดวงจรที่มีขนาดเล็ก ราคาถูก (อันละประมาณ 20 บาท) และใช้ได้ดีกับรางปลั๊กไฟ ตามที่แสดงในรูปที่ 8 ซึ่งนิยมใช้กันคือ แบบที่ 1 (Type A) เป็น Thermal Circuit Breaker ที่ติดตั้งได้ง่าย ในกรณีที่มีการใช้ไฟฟ้าเกินพิกัดหรือถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ปุ่มสีแดงจะกระเด้งยื่นออกมาและสามารถกดเพื่อ Reset กลับไปใช้ใหม่ได้ สำหรับแบบที่ 2 หรือ Type B นั้นทำมาในรูปสวิตช์ สามารถใช้เปิด ปิดได้และ Reset ได้

 
รูปที่ 8  Mini Thermal Circuit Breaker Overload Protection Switch
 

4. Power Strip แบบอื่นๆ ที่นำมาปรับปรุง: รางปลั๊กไฟฟ้าตามรูปที่ 9  มีราคาถูก (130 บาท) ออกแบบมาดี มีสวิตช์แยกแต่ละช่อง รวมทั้งช่อง USB ด้วยซึ่งทำให้เปิดใช้เมื่อต้องการและเป็นการยืดอายุการใช้งานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แต่รางปลั๊กนี้ไม่มี Mini Thermal Overload Circuit Breaker ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงควรติด Circuit Breaker ขนาด 10 A ซึ่งต้องติดไว้ภายในเพราะพื้นที่จำกัด (รูปที่ 11)

 
รูปที่ 9  รางปลั๊กไฟฟ้าแบบ Socket Outlet 3 ช่องและ USB Ports 2 ช่อง
 
รูปที่ 10  ภายในรางปลั๊กไฟฟ้า
 
รูปที่ 11  การติด Mini Thermal Circuit Breaker ขนาด 10 A เอาไว้ภายใน
 
รูปที่ 12  การใช้งานโดยติด DC Ammeter เพื่อวัดกระแสไฟชาร์จ ซึ่งกระแสจะลดลงเกือบเป็นศูนย์เมื่อชาร์จเต็ม
 

5. ปรับปรุงรางปลั๊กเพื่อป้องกัน Surge: การปรับปรุงทำโดยการต่ออุปกรณ์ที่เรียกว่า Varistor ข้าที่สายไฟขั้ว L ละ N องรางปลั๊ก ตามรูปที่ 13 ซึ่งได้ใช้ Varistor เบอร์ 20D431K ต่อขนานกับขั้วไฟของ Socket Outlet (รางปลั๊กทั่วๆไปที่มี Surge Protection ใช้ Varistor เบอร์ 14D431K ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าและ Absorb Energy - Joules ได้น้อยกว่า)

 
รูปที่ 13  การติด Varistor ในรางปลั๊กไฟฟ้าเพื่อป้องกัน Surge โดยใช้ Varistor เบอร์ 20D431K


รูปที่ 14  การติด Varistor ในรางปลั๊กไฟฟ้าเพื่อป้องกัน Surge ของปลั๊กไฟ SONIC
 
รูปที่ 14  Electrical Characteristics ของ Varistor เบอร์ 20D391K, 20D431K และ 20D471K
 

References :

1. ซ่อมฟิวส์ป้องกันโอเวอร์โหลด VDO Youtube

2. Thermal Circuit Breaker Overload Protection, VDO Youtube

 
....................................................................................................................................................................................................................................................
จากวันที่  30 .. 2563
ปรับปรุงล่าสุด : 20 .. 2563