Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home
การใช้เครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 ติดตั้ง Ink Tank   
(Epson Stylus Photo T60 Printer)        

เอปสัน สไตลัส โฟโต้ T60  เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ข้อความและรูปภาพลงบนกระดาษขนาดใหญ่ที่สุดคือ A4 พิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล และ พิมพ์ปก (Label) ลงบนแผ่น CD / DVD  เครื่องพิมพ์นี้ เป็นรุ่นใหม่ที่มาแทนรุ่น R230 โดยมีความเร็วในการพิมพ์มากกว่า คือ สามารถพิมพ์ได้ประมาณ 37 หน้า ต่อนาที (ขาวดำ) และประมาณ 38 หน้าต่อนาที (สี) (ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Epson) และมีความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 5760 x 1440 dpi (with VSDT) ใช้หมึก 6 สี เช่นเดียวกับรุ่น R230 ต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB 2.0  รองรับ OS Windows 2000XP/XP-x64 Edition/Vista Mac OS 10.3.9 or later with USB และสำหรับ Windows 7 นั้น ก็ใช้ได้
  เรื่องที่เกียวข้อง
การใช้ Ink Tank กับเครื่องพิมพ์ Epson Photo Printer R230
 


ดูวิดีโอที่นำขึ้น YouTube (3 : 11 นาที)


รูปที่ เครื่องพิมพ์ Epson T60


รูปที่ เครื่องพิมพ์ Epson T60 ติดตั้ง Ink Tank แล้ว

รูปที่ 3  Epson T60 ภาพแสดงการต่อตลับหมึกพิมพ์ และ Ink Tank

รูปที่ การพิมพ์แผ่น CD / DVD
 
  สรุป
เครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 เป็นเครื่องที่น่าสนใจนำมาใช้งาน เพราะพิมพ์ได้เร็วกว่าเครื่องรุ่น R230 จากการทดสอบต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1.  คุณภาพของการพิมพ์หน้าเว็บเพจ จากเครื่อง T60 เทียบกับ จากเครื่อง  R230 ดูแล้วเท่าๆกัน แต่รุ่น T60 พิมพ์ได้เร็วกว่ารุ่น R230 เท่าตัว คือใช้เวลา 16 วินาที (ไม่รวม Processing Time) แต่เครื่องรุ่น R230 ใช้เวลาถึง 32 วินาที หรือนานเป็น 2 เท่า
2.  ในการพิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล เช่น ภาพขนาด 4 x 6 นิ้ว ใน Mode Photo เครื่องรุ่น T60 ใช้เวลา 25 วินาที (ไม่รวม Processing Time) แต่เครื่องรุ่น R230 ใช้เวลาถึง 57 วินาที หรือ 2.28 เท่า
3.  ถ้าพิมพ์ภาพถ่าย ตามข้อ 2 แต่ใช้ Mode Best Photo ปรากฎว่าเครื่องรุ่น T60 กลับพิมพ์ได้ช้ากว่ารุ่น R230 เล็กน้อย
4. จากการพิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล ที่มีความละเอียดสูงถึง 16.2 ล้านพิกเซล โดยใช้ Mode Photo และ Mode Best Photo สำหรับภาพขนาด 4 x 6 และ 5 x 7 นิ้ว ออกมาเทียบกัน ผู้เขียนยังไม่เห็นข้อแตกต่างในความชัดเจน หรือในคุณภาพ  ดังนั้น เห็นว่า ควรพิมพ์โดยใช้ Mode Photo ก็พอแล้ว
 
 

 
การออกแบบ
 
เครื่องพิมพ์ Epson T60 ความจริงแล้วมีขนาดกว้าง และสูง เท่ากับรุ่น R230 แต่ความลึกมากกว่า ดังนั้น เมื่อวางเครื่องบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ จะใช้พื้นที่มากกว่ารุ่น R230   เครื่องรุ่น T60 มีสวิทช์อยู่ด้านหน้า และมีการออกแบบถาดที่จะใช้ใส่แผ่น CD/DVD แตกต่างออกไป  จะต้องมีการปรับถาด เมื่อจะพิมพ์กระดาษ หรือ ภาพถ่าย และปรับอีกครั้งเมื่อต้องการพิมพ์ CD/DVD ซึ่งถ้าทำบ่อยๆ จนชำนาญก็ไม่ยากอะไร

การติดตั้ง
Software 
Software ที่ให้มาคือ Epson Stylus Photo T60 Software CD ROM Disc Vol.1.0  การติดตั้งทำได้ง่าย เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เวลาสั่งพิมพ์ จะพบว่ามี Printer Epson T60 ขึ้นมาให้เลือก  (ปกติจะเป็น Default ให้) นอกจากนั้นก็มีโปรแกรมสำหรับพิมพ์รูปภาพ (Epson Easy Photo Print) และโปรแกรมสำหรับพิมพ์ปก CD/DVD (Print CD) ให้มา  ดังนั้นจึงเพียงพอในการใช้งาน

หมายเหตุ
: ในการติดตั้ง Software นั้น ในตอนแรก ยังไม่ต้องเปิดเครื่องพิมพ์ และรอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ต่อสาย USB และเปิดเครื่อง  สำหรับผู้ที่ใช้ Windows 7 และ  Internet Explorer 9 (IE9) นั้น อาจจะต้องระมัดระวังการติดตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอน เพราะ IE9 มีลูกเล่นมาก

การทดสอบต่างๆ
1Power Consumption : เมื่อเปิดเครื่องรอในโหมด Standby ใช้ไฟฟ้า 4 วัตต์ ระหว่างพิมพ์จากหน้าเว็บเพจ ลงบนกระดาษ A4 ใช้ไฟฟ้าประมาณ 14 วัตต์ และระหว่างพิมพ์ปก CD ใช้ไฟฟ้าประมาณ 10 วัตต์

2.  การพิมพ์แผ่น CD/DVD : ใช้โปรแกรม Print CD ที่ให้มา พิมพ์ปก CD ใช้เวลาประมาณ 2 นาที 35 วินาที

3.  การพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 :  ทดลองพิมพ์จากหน้าเว็บเพจที่มีข้อความและรูปภาพเป็นสีเต็มหน้าลงบนกระดาพิมพ์ A4 ใช้เวลาพิมพ์ประมาณ 35 วินาที (รวม Processing Time) แต่ถ้าจับเวลาจากที่กระดาษเข้าที่พร้อมจะพิมพ์ (Landing Page) และทำการพิมพ์ จะใช้เวลา 16 วินาที  การพิมพ์ทำได้เร็วกว่าเครื่องรุ่น R230 มาก

4.  การพิมพ์ภาพถ่าย : ทดลองพิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล โดยใช้กระดาษพิมพ์ขนาดต่างๆ  ได้ผลดังนี้ :
  ขนาดภาพ (นิ้ว)

Mode ที่พิมพ์

Printing Time
(วินาที)
หมายเหตุ
  4 x 6

Photo

25 ไม่รวม
Processing Time
  4 x 6

Best Photo

98 - 115** ไม่รวม
Processing Time
  5 x 7

Photo

60 ไม่รวม
Processing Time
  5 x 7

Best Photo

146 ไม่รวม
Processing Time
  5 x 7

Photo

74 รวม
Processing Time

** ในกรณี ภาพจากกล้องดิจิตอล Sony DSC-HX9V 16.2 ล้านพิกเซลรูปที่ การพิมพ์รูปภาพ
Photo Print โดยใช้กระดาษ Inkjet Paper ขนาด 4 x 6 นิ้ว หรือจะใช้ขนาด A4 ก็ได้ เพราะเป็นขนาดมาตรฐานที่มีขายทั่วไป แต่ถ้าต้องการขนาด 5 x 7 นิ้ว ก็แนะนำให้เอากระดาษ Inkjet Paper ขนาด A4 มาตัด จะได้เป็นขนาด 5 x 7 นิ้ว 2 แผ่น

การตัดกระดาษพิมพ์รูปถ่ายที่มีความหนานั้น ควรใช้เครื่องตัดกระดาษ เช่น ตามแบบที่แสดงไว้นี้

เปรียบเทียบ T60 กับ R230

รายการ

T60 R230  
  ราคา รวมติดตั้ง Ink Tank 7,500 - 7,900 6,500  
  ขนาด กว้างxลึกxสูง (ซม.) 45 x 28.9 x 18.7 45 x 26 x 20  
  หมึกพิมพ์  6 สี 6 สี  
  Control Switch ด้านหน้า ด้านบน  
  ทดสอบเวลาที่ใช้ในการพิมพ์
พิมพ์หน้าเว็บเพจ ที่มีข้อความและรูปภาพเต็มหน้าใช้กระดาษ
A4  เช่น หน้าแรกของเว็บไซต์ www.bangkoksite.com 

16 วินาที
(ไม่รวม Processing Time)

32
วินาที
(ไม่รวม Processing Time)
 
  พิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล ขนาด 4 x 6 นิ้ว Mode Photo 25 วินาที 57 วินาที  
  พิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล ขนาด 4 x 6 นิ้ว Mode Best Photo 115 วินาที 107 วินาที  

หมายเหตุ : 
1.  บทความนี้ ได้เริ่มจัดทำเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 โดยผู้เขียนได้ซื้อเครื่องพิมพ์ Epson T60 มาใช้แทนเครื่อง Epson R230 ที่ใกล้จะหมดอายุการใช้งาน และไม่คุ้มที่จะซ่อมอีกต่อไป

2
ถ้าอ่าน Spec. ของเครื่อง แจ้งว่าพิมพ์ได้ 37 หน้าต่อนาที แต่เมื่อทดลองพิมพ์จริง โดยใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ได้แค่ประมาณ 4 หน้าต่อนาทีเท่านั้น คำอธิบายเรื่องความเร็วในการพิมพ์ หรือ Print Speed (Page Per Minute) ของ Epson เป็นดังนี้ :

Print speed (Pages Per Minute) is calculated when printed on A4 plain paper in the fastest mode, 10 x 15 cm photo print speed when printed on Epson Premium Glossy Photo Paper. Print speed may vary depending on system configuration, print mode, document complexity, software, type of paper used and connectivity. Print speed does not include processing time on host computer


3
มื่อเข้าไปค้นคว้าในอินเทอร์เน็ต พบว่า ความเร็วในการพิมพ์นั้น ทางผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ จะใช้การพิมพ์แบบร่าง หรือ Draft Mode ละบางทีก็ใช้ Fast Draft Mode ซึ่งหน้าที่พิมพ์ออกมาจะมีสีจืดจางมาก นอกจากนั้น เวลาที่ใช้เป็น Processing Time นั้น ไม่นับ เพราะขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เวลาในการพิมพ์ เริ่มนับจากเมื่อกระดาษพิมพ์ถูกป้อนเข้าที่เรียบร้อยแล้ว (Landing Page)  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

...................................................................................................
References :
Epson Stylus Photo T60 Specifications (.pdf File)

 


จากวันที่ 1 มี.ค. 2555
ปรับปรุงล่าสุด : 4 มี.. 2555