Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

3 Ports USB Charger- 2019

  อุปกรณ์ชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือ Power Bank และอื่นๆที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง แรงดัน 5 V ที่น่าสนใจอันหนึ่งคือ 3 Ports USB Charger แบบที่มีมิเตอร์ขนาดเล็กแสดงแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าติดมาด้วย ตามรูปที่ 1 ซึ่งจ่ายไฟออกที่ 5 V และ กระแสรวมสูงสุด 3 A (คือจ่ายไฟได้ 3 A รวมทั้ง 3 Ports) อุปกรณ์นี้มีมิเตอร์วัดที่มีความเที่ยงตรงอยู่ในเกณฑ์ดี ใช้งานได้ดี ไม่ร้อน
 
 
รูปที่ 1  3 Ports USB Charger (ยี่ห้อ Rock) 5 V 3 A

 
  การทดสอบ

1.
ทดสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์วัดกระแสไฟที่จ่ายออก (Ampere)

มิเตอร์ที่มากับอุปกรณ์ 3-USB Charger นี้แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ารวมที่จ่ายออกซึ่งมีความเที่ยงตรงดีพอสมควร
 
 
  3 Ports USB Charger Multimeter
(ANeng V04A)
Discrepancy (%)  
  0.40 0.4011 0.274  
  0.50 0.4900 2.040  
  1.00 0.9751 2.553  
  1.25 1.242 0.644  
  1.50 1.503 0.200  
  1.75 1.758 0.455  
  2.00 1.994 0.300  
  2.25 2.256 0.266  
 
 รูปที่ 2  การวัดกระสไฟฟ้าที่จ่ายออกโดยเทียบกับมิเตอร์ขนาดเล็ก

 
 


รูปที่ 3  การวัดกระสไฟฟ้าที่จ่ายออกโดยเทียบกับ Digital Multimeter

 
  2. ทดสอบการจ่ายโหลด

รูปที่ 4 แสดงการทดสอบจ่ายโหลดจากพอร์ต USB ทั้ง 3 ช่องพร้อมๆกัน โดยมีกระแสไฟฟ้ารวม 2.64 A
 
 
รูปที่ 4  แสดงการชาร์จไฟเข้า Power Bank 3 อันพร้อมๆกัน
 
 

3. ทดสอบการชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือ

การชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์มือถือ ใช้ Samsung Galaxy S6 รุ่นเก่า อุปกรณ์ 3-USB Charger สามารถชาร์จไฟได้รวดเร็ว ใช้เวลาประมาณ 75 - 80 นาทีไฟก็เต็ม รูปที่ 5 แสดง Percent Full Charge และ Charging Current เทียบกับเวลา

 
 
รูปที่ 5  กราฟแสดงการชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S6
เริ่มจากแบตเตอรี่มีความจุ 15 % จนไฟเต็ม 100 %

 
 

4. ทดสอบการชาร์จ Power Bank

การชาร์จไฟเข้า Power Bank เราทำกันเป็นประจำโดยใช้ Charger และสาย USB  รูปที่ 6 แสดงการทดสอบชาร์จไฟเข้า Power Bank โดยผ่าน USB Meter เพื่อวัดค่ากระแส และ mAh ที่ประจุเข้าไปยัง Power Bank และทำให้ทราบหรือเปรียบเทียบได้ว่า USB Charger ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากน้อยเท่าไร ในกรณีที่แสดงนี้ ชาร์จไฟเข้า Power Bank จนเต็ม  3-USB Charger จะตัดไฟโดยอัตโนมัติ วัดความจุไฟที่ไหลเข้าได้ 4225 mAh (รูปที่ 7) และเมื่อนำ Power Bank ที่มีไฟเต็มนี้มาใช้จ่ายโหลด จะจ่ายไฟออกไปได้ 3070 mAh (ผลต่างคือความสูญเสียในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 27.33 %)

 
 
รูปที่ 6  ทดสอบการชาร์จไฟเข้า Power Bank
 
 
 
รูปที่ 7  กราฟแสดง mAh ที่ชาร์จเข้า Power Bank
 
 

References :
1. ทดสอบ Fast Charger, Wireless Charger และ USB Power Adapter

หมายเหตุ
1. บทความนี้เป็นการเผยแพร่และแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้งาน ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาแสดง
2. ผู้ที่สนใจ สามารถค้นหาอุปกรณ์ได้จากเว็บไซต์ AliExpress.com

 
จากวันที่ 29 .. 2562
ปรับปรุงล่าสุด : 11 .. 2562