Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

High Accuracy DC Ammeter

  การวัดกระแสไฟฟ้า (DC Current) นั้นทำได้ง่ายโดยใช้ Multimeter ซึ่งส่วนมากจะวัดได้ถึง 10 A แต่สำหรับการนำ Digital DC Ammeter มาใช้นั้นถ้าเลือกแบบที่มีความละเอียดสูงจะวัดค่าได้เที่ยงตรงดีเท่า Multimeter หรืออาจจะดีกว่าด้วย และมีความคล่องตัวเนื่องจากมีขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้เปิดดูค่ากระแสไฟฟ้าไว้ได้ตลอดเวลา อ่านค่าได้ง่ายมองเห็นได้ชัดไม่ต้องการ Power Supply หรือไฟเลี้ยงตัวมิเตอร์แยกต่างหาก สามารถติดตั้งเป็น Panel Meter หรือติดกับอุปกรณ์ได้
 
 

1. การต่อสาย Digital DC Ammeter
รูปที่ 1 แสดงการต่อสายไฟฟ้าของ Digital DC Ammeter ที่มีทั้งหมด 4 สายเป็นสายไฟเส้นหนาที่วัดกระแสในวงจร 2 สายและสายไฟเล็กที่ใช้สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงตัวมิเตอร์แยกต่างหาก อีก 2 สายแต่สามารถต่อโดยใช้สายทั้งหมดเพียง 3 สายได้ (สายเส้นเล็กสีดำไม่ใช้)

 
 รูปที่ 1  วงจรการต่อสายสำหรับ Digital DC Ammeter แบบ 5 - Digits

 
  2. การประดิษฐ์ชุด DC Ammeter 5-Digits
อุปกรณ์ที่ใช้แสดงได้ตามรูปที่ 2 เป็นชุดวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่พกพาได้สะดวก ด้านซ้ายมี DC Jack - Female สำหรับนำไฟ Power Supply มาต่อเข้า ส่วนทางด้านขวามีสายพร้อม DC Jack- Male สำหรับใช้ต่อไปยังโหลด มิเตอร์นี้ใช้ได้ถึง 3 A และมีบางรุ่นที่ใช้ได้ถึง 10 A
 
 


รูปที่ 2  DIY Digital DC Ammeter Set (ด้านหน้า)

 
 


รูปที่ 3  DIY Digital DC Ammeter Set (ด้านหลัง)

 
  3. ตัวอย่างการใช้งาน - การวัดกระแสไฟฟ้า
ตัวอย่างที่ 1 : วัดกระแสไฟฟ้าขณะชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์มือถือ (รูปที่ 4) ต่อไฟจาก USB Charger เข้า DC Ammeter แล้วต่อไปยังโทรศัพท์มือถือโดยใช้ DC Jack และ Micro USB Adapter จะสังเกตุได้ว่าเมื่อชาร์จไฟเต็มแล้ว ค่ากระแสไฟฟ้าที่มิเตอร์จะลดลงจนเกือบเป็น 0
 
 


รูปที่ 4  ตัวอย่างการวัดกระแสไฟฟ้าขณะชาร์จโทรศัพท์มือถือ

 
  ตัวอย่างที่ 2 : วัดกระแสไฟฟ้าขณะชาร์จไฟเข้า Power Bank (รูปที่ 5) ต่อไฟจาก USB Charger เข้า DC Ammeter แล้วต่อไปยัง Power Bankโดยใช้ DC Jack และ Micro USB Adapter  
 


รูปที่ 5  ตัวอย่างการวัดกระแสไฟฟ้าขณะชาร์จ Power Bank

 
  ตัวอย่างที่ 3 : วัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังหลอดไฟฟ้าLED, LED Strip (รูปที่ 6) ต่อไฟจาก USB Charger เข้า DC Ammeter แล้วต่อไปยัง หลอดไฟฟ้า LED Strip ฯลน  
 


รูปที่ 6  ตัวอย่างการวัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้หลอดไฟฟ้า LED

 
     
 


รูปที่ 7  การต่อ DIY DC Ammeter กับ Electronic Load

รูปที่
8 
การต่อ DC Ammeter กับ Electronic Load

 
  4. การทดสอบความละเอียดในการวัดกระแสไฟฟ้าของ Digital DC Ammeter
การทดสอบทำโดยต่อวงจรการวัดจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 5 - 12 V DC ไปยัง Digital DC Ammeter ซึ่งต่อเป็นอนุกรมกับ Multimeter แล้วจึงต่อออกไปจ่ายโหลด
หรือต่อเข้า
Electronic Load ตามรูปที่ xxx (Power Supply --> Digital DC Ammeter --> Multimeter --> Load) ในการนี้ใช้ Multimeter ANeng Q1 ซึ่งมีคุณภาพดีมีความละเอียดสูง เป็น Reference Meter ปรับค่ากระแสไฟฟ้าจาก 20 mA ไปจนถึง 2.85 A (95% ของ Ammeter และ Load Rating) ซึ่งผลการทดลองแสดงไว้ในตารางที่ 1 สรุปว่า Digital DC Ammeter แบบ 5-Digits ที่ใช้ มีความละเอียดถูกต้องในการวัดดีมาก
 
 


รูปที่ 9  การต่ออุปกรณ์เพื่อทดสอบความละเอียดถูกต้องของ Digital DC Ammeter โดยใช้ ANeng Q1 Multimeter

 
 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้จาก ANeng Q1 Multimeter และ DC Ammeter

 
 
  ANeng Q1
(A)
DC Ammeter
(A)
Discrepancies
(%)
 
  0.0209 0.0204 1.980  
  0.3506 0.3498 0.487  
  0.5015 0.4993 0.441  
  0.7513 0.7481 0.427  
  1.001 1.0003 0.070  
  1.502 1.5005 0.100  
  2.009 2.0059 0.155  
  2.501 2.4972 0.152  
  2.851 2.8462 0.169  

 
 


รูปที่ 10  การต่ออุปกรณ์เพื่อทดสอบความละเอียดถูกต้องของ Digital DC Ammeter โดยใช้ ANeng V04A Multimeter

 
 

5. Reference Meter
การทดสอบดังกล่าวข้างต้นได้ใช้เทียบกับค่าที่วัดได้โดยใช้ Multimeter ANeng Q1 ที่น่าจะเชื่อถือได้ในความละเอียด

 
 


 
  หมายเหตุ
1. บทความนี้เป็นการเผยแพร่และแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้งาน ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาแสดง
2. ผู้ที่สนใจ สามารถค้นหาอุปกรณ์ได้จากเว็บไซต์ AliExpress.com ราคา DC Ammeter แบบ 5-Digits High AQccuracy หากสั่ง 2 อัน รวมค่าส่งโดย Ali Express Standard Shipping ราคาเฉลี่ยอันละประมาณ 130 บาท (ณ พ.. 2562)
 


จากวันที่ 15 .ย. 2562
ปรับปรุงล่าสุด : 16 .. 2562