Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

DIY Measuring Set 220 VAC
(ชุดสำหรับวัดการใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์)

 

รูปที่ 1  ชุดสำหรับวัดการใช้ไฟฟ้า 220 V


รูปที่ 2  การวัดไฟฟ้าที่ใช้กับหลอด LED Filament 2 W (ค่าจริง = 2.0 - 0.1 = 1.9 W)

รูปที่ 3  ภาพขยายของ Digital Meter 220 V

รูปที่ 4  แผนผังแสดงการต่อสายไฟฟ้า

Mini Portable Measuring Set 220 V (Updated 6/3/59)


รูปที่ 5  การประกอบชุด Mini Portable Measuring Set 220 V

รูปที่ 6  ด้านหลังของ Meter เป็น Plug Outlet

รูปที่ 7  ตัวอย่างการวัดไฟฟ้าที่ใช้กับหลอด LED

 

 

1. Introduction

ชุดสำหรับวัดการใช้ไฟฟ้า
220 โวลท์ ที่ใช้มิเตอร์แบบ Digital ขนาดเล็ก ราคาถูกและมีประโยชน์มากในการวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าที่ใช้ (วัตต์) และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (Watt-hour หรือ kWh) ซึ่งเราสามารถซื้ออุปกรณ์มาประกอบเองได้โดยง่าย

2. อุปกรณ์ที่ใช้

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย


1. Digital Meter สำหรับวัดการใช้ไฟฟ้า ระบบ 220 โวลท์ ซึ่งเป็นแบบที่มีคุณสมบัติ คือ วัดแรงดันไฟฟ้าได้จาก 80 - 260 V วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 20 A วัดวัตต์ได้สูงสุด 4,500 W วัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (Wh) แบบสะสม หรือทำการ Reset ค่าใหม่ได้
2. ราง Plug 1 อัน
3. ฐานไม้ขนาดเล็ก 22 x 15 ..(ใช้ไม้เขียง)

3. การใช้งาน

ต่อสายไฟ
220 V เข้าที่ตัวมิเตอร์ และต่อสายไฟไปยัง รางปลั๊ก ตามรูปที่ 1 เมื่อเสียบไฟ 220 V เข้ามิเตอร์และเปิดสวิตช์ไฟที่รางปลั๊กโดยยังไม่ต่อโหลด พบว่ามิเตอร์จะอ่านค่าวัตต์ = 0.1 W นั่นคือกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในหลอดไฟที่รางปลั๊ก ดังนั้น ค่ากำลังไฟฟ้าที่วัดได้เมื่อต่อโหลด จะต้องหัก 0.1 W ออกด้วย

4. ตัวอย่างการวัดไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ

ตัวอย่างการวัดกำลังไฟฟ้า
(วัตต์) ที่ใช้ เช่นพวกหลอดไฟ LED ซึ่งกินไฟน้อย พบว่า การอ่านค่าวัตต์มีความละเอียดถูกต้องดี สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟมากๆ การอ่านค่าได้ละเอียดดี เช่นกัน
อุปกรณ์ V A W
1 ไฟอ่านหนังสือ Philips LED 7 W
229 0.06 7.2
2 หลอดไฟ Philips LED 6 W
229 0.04 5.7
3 กาต้มน้ำร้อน Soveren ความจุ 1 ลิตร
(ต้มน้ำจนเดือดแล้วตัดไฟ)
231 4.54 1048.0
4 หม้อต้มน้ำร้อน Toshiba Hot Pot 2.5 ลิตร (ต้มน้ำและรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 98 C ตลอดเวลา)พลังงานเฉลี่ยเดือนละ 37 kWh หรือ 177 บาท
229 0.32 68.2
5 พัดลมตั้งพื้น Hatari 16 นิ้ว เปิดแรงสุด
229 0.24 54.2
6 TV Sony LED 40" (เสียบปลั๊กไว้ แต่ดับทีวี จะกินไฟประมาณ 14.2 W)
227 0.51 101.2
7 TV Sony LED 55" (เสียบปลั๊กไว้ แต่ดับทีวี จะกินไฟประมาณ 18 W)
226 0.61 130.0
8 TV Sony LED 65" แบบจอโค้ง 4K (เสียบปลั๊กไว้ แต่ดับทีวี จะกินไฟประมาณ 54.0 W) 
227 1.32 285.0
9 พัดลมตั้งพื้น Cana DC Motor เปิดแรงสุด
228 0.17 23.5
10 PC Set รวมจอ 17 นิ้ว และ External HDD
(เมื่อปิดจอ วัตต์ลดลงเหลือ 105)
225 0.91 136 - 148
         รูปที่
8 
การวัดไฟฟ้าที่ใช้กับกาต้มน้ำร้อน Soveren

5. เปรียบเทียบชุดวัดไฟฟ้าแบบเก่าและแบบใหม่

ชุดวัดการใช้ไฟฟ้าแบบใหม่ มีขนาดเล็ก ใช้งานสะดวก อ่านค่าต่างๆได้พร้อมกันและมีความละเอียดดีกว่า คืออ่านค่าได้เป็นจุดทศนิยม ดังนั้นจึงเหมาะในการใช้งานโดยทั่วๆไปและงานที่เกี่ยวกับการใช้ Solar Cell และการใช้หลอดไฟ LED รูปที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบชุดวัดการใช้ไฟฟ้าแบบเก่า (1) และแบบใหม่ (2) ที่ได้ประกอบขึ้น


รูปที่ 9  เปรียบเทียบชุดวัดการใช้ไฟฟ้าแบบเก่าและแบบใหม่

References :
1. บทความเดิม ปี 2557


หมายเหตุ
:

ผู้ที่สนใจจะทำชุดสำหรับวัดการใช้ไฟฟ้าใช้ สามารถค้นหาอุปกรณ์ Digital Meter ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ


 


จากวันที่   5 มี.. 2559  
ปรับปรุงล่าสุด : 16
มี.. 2559