Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

หลอดไฟ Motion Sensor LED Bulb
(Energy Saving With Motion Sensor LED Bulb)
 

 

รูปที่ 1  Radar Motion Sensor LED Bulb 220 V ขั้ว E27


รูปที่ 2  การทดสอบ Radar Motion Sensor 7 W

รูปที่ 3  Radar Motion Sensor ติดที่เพดาน เทียบกับหลอด PIR Motion Sensor

---------------------------------------------------

4. Small PIR Motion Sensor LED Bulb

ลอดไฟ PIR Motion Sensor LED Bulb ขนาดเล็กมีผลิตออกมาขายด้วย เช่น ขนาด 2 W ตามการเปรียบเทียบใน รูปที่ 5 และการทดสอบใน รูปที่ 6


รูปที่
5 
หลอดไฟ LED แบบ PIR Motion Sensor
ขนาด 7 W เทียบกับขนาดเล็ก 2 W


รูปที่ 6  การทดสอบหลอดไฟ LED แบบ PIR Motion Sensor
ขนาด
2 W วัดกำลังไฟฟ้าได้ 1.617 W
 

 

1. Motion Sensor LED Bulb

บทความนี้จะเน้นเรื่องการใช้หลอดไฟ
LED ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อประหยัดพลังงาน เพื่อความสะดวกและเพื่อการรักษาความปลอดภัย นั่นคือ การใช้ Motion Sensor ทำการเปิด - ปิด ไฟ นั่นเอง

ตัวอย่างการใช้งานที่พบมากๆคือ เมื่อมีคนเข้ามาใกล้อุปกรณ์จะตรวจจับความเคลื่อนไหวได้และเปิดไฟ และเมื่อคนเดินออกไปจากบริเวณนั้น ก็จะปิดไฟให้ในเวลาประมาณ 20
วินาที (Time Delayed) ดังนั้นจึงมีประโยชน์มากในการใช้สำหรับ ไฟทางเดิน ไฟบันได ไฟในห้องน้ำ ฯลฯ ทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้ และไม่ต้องคอยเปิด - ปิดสวิตช์ไฟ หรือเปิดไฟแล้วลืมปิด เป็นต้น

2. Radar Motion Sensor LED Bulb

หลอดไฟ
LED แบบใหม่ที่ใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหว และ Sensitive มากขึ้น ได้แก่ Microwave Radar Motion Sensor LED Bulb ที่มองจากรูปร่างก็เหมือนกับหลอดไฟ LED ทั่วๆไป

ผลการทดสอบ
หลอดไฟฟ้าขนาด 7 W ตามรูปที่ 1 สรุปได้ดังนี้

2.1  ในขณะที่หลอดยังไม่ติดหรือไม่มีแสงออกมาจะกินไฟประมาณ 0.47 วัตต์
2.2  เมื่อหลอดไฟติด จะกินไฟประมาณ 6.4 - 6.7 วัตต์ และ Power Factor = 0.545
2.3  เมื่อหลอดติดแล้วหากไม่มีการเคลื่อนไหว หลอดจะดับเองในเวลาประมาณ 20 วินาที
2.4  หลอดไฟนี้จะทำงานเมื่อมีแสงน้อยหรือในเวลากลางคืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยประหยัดพลังงานในตอนกลางวัน (ถ้ามีแสงสว่างมาก จะไม่ทำงาน)
2.5  หลอด Radar Motion Sensor มีลักษณะกลมเหมือนหลอดไฟฟ้าทั่วๆไป ไม่มีส่วนนูนของ Sensor ออกมา ดังนั้นจึงให้แสงสว่างที่กระจายออกไปสม่ำเสมอดีกว่าหลอดแบบ PIR Motion Sensor ตามการเปรียบเทียบใน รูปที่ 3

3. PIR Motion Sensor LED Bulb

ลอดไฟ Motion Sensor LED Bulb แบบ PIR หรือ Passive Infrared นั้นเป็นที่นิยมใช้กันมากในการตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อด้านความปลอดภัย (Security) และด้านการอำนวยความสะดวกและเพื่อประหยัดพลังงาน

หลักการของ
PIR Motion Sensor อ่านได้ที่ Link นี้

ตัวอย่างหลอดไฟ
PIR Motion Sensor LED Bulb 7 W แสดงไว้ในรูปที่ 4


รูปที่ 4  หลอดไฟ LED แบบ PIR Motion Sensor ขนาด 7 W

ผลการดสอบ สรุปได้ดังนี้

3.1  ในขณะที่หลอดยังไม่ติดหรือไม่มีแสงออกมาจะกินไฟประมาณ 0.00 วัตต์
3.2  เมื่อหลอดไฟติดจะกินไฟประมาณ 6.75 วัตต์ และ Power Factor = 0.538
2.3  เมื่อหลอดติดแล้วหากไม่มีการเคลื่อนไหว หลอดจะดับเองในเวลาประมาณ 23 วินาที
2.4  หลอดไฟนี้จะทำงานได้ในตอนกลางวันและกลางคืน แต่หลอดรุ่นใหม่ๆจะออกแบบให้ทำงานเมื่อมีแสงน้อยและตอนกลางคืน

--------------------------------------------------
หมายเหตุ

1. ผู้เขียนไม่ได้ขายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงหรือทดสอบ และเขียนอธิบายการใช้งานไว้ในเว็บไซต์นี้ ถ้าผู้ใดสนใจจะซื้อไปใช้ กรุณาหาตามศูนย์การค้าชั้นนำ หรือค้นหาจากเว็บไซต์ต่างๆได้

 
 


จากวันที่ 12 .. 2560
ปรับปรุงล่าสุด : 14 .. 2560