Digital Photography  Audio & Video  Computer Accessories  Software Applications  Miscellaneous | Home                    
....

Pulse Oximeter - Bluetooth

 

เมื่อเราไปโรงพยาบาล ก่อนพบแพทย์จะมีการตรวจเช็คขั้นพื้นฐานโดยทั่วๆไป ได้แก่การวัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิร่างกาย และชั่งน้ำหนัก ซึ่งบางแห่งก็มีการตรวจเช็คมากกว่านี้โดยมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจและความอิ่มตัวของ Oxygen ในโลหิตด้วย มีโรงพยาบาลหลายแห่ง จัดเป็นห้องตรวจเบื้องต้น เรียกว่า ห้องตรวจสัญญาณชีพ (Vital Sign Room)

สัญญาณชีพ (Vital Sign)  คืออาการสำคัญที่สุดของสิ่งที่มีชีวิตที่ช่วยบอกถึงความปกติหรือความผิดปกติของร่างกาย ประกอบด้วยอาการแสดง 4 อย่าง คือ
1)  ชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจ หรือ Pulse Rate ย่อว่า PR
2) 
อัตราการหายใจ (Respiratory Rate ย่อว่า RR)
3) 
อุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature)
4) 
ความดันโลหิต (Blood Pressure ย่อว่า BP)
นอกจากนั้น ในปัจจุบันยังนิยมใช้ Pulse Oximeter วัดความอิ่มตัวของ Oxygen ในโลหิตด้วย อาจถือว่าเป็นการวัดสัญญาณชีพ อันที่ 5

Pulse Oximeter  
คืออุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้วัดความอิ่มตัวของ Oxygen ในโลหิต (Oxygen Saturation) โดยการหนีบที่นิ้วของผู้ป่วย ก็จะสามารถบอกได้ว่า Oxygen ในร่างกายมีปริมาณเท่าใด ซึ่งจะช่วยการวินิจฉัยภาวะร่างกายเบื้องต้นได้ นอกจากนั้น Oximeter ยังสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (PR) และบางรุ่น สามารถแสดงค่าอื่นๆ เช่น Perfusion Index (PI) และ Heart Rate Variability (HRV)

รูปที่
1 แสดง Pulse Oximeter ที่สามารถวัดและแสดงค่า Oxygen Saturation, Pulse Rate, Perfusion Index และ Heart Rate Variability โดยแสดงผลบนหน้าจอ LCD และสามารถเชื่อมต่อทาง Bluetooth แสดงผลและสถิติต่างๆบนโทรศัพท์มือถือได้ด้วย

 
     
 
รูปที่ 1  การใช้ Pulse Oximeter หนีบที่ปลายนิ้วมือ
 
 
 


รูปที่ 2  ค่าที่วัดได้จาก Pulse Oximeter แสดงผลในหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ผ่านระบบ Bluetooth
 
 
 

คำอธิบายเพิ่มเติม
 

 
  ชีพจร หมายถึง แรงดันที่เกิดจากการขยายตัวและหดตัวของหลอดโลหิตในจังหวะเดียวกับ การหดและขยายตัวของหัวใจ ดังนั้น อัตราชีพจร (Pulse Rateคือ คลื่นการไหลของโลหิตในหลอด เลือดโลหิตท าให้เกิดการโป่งพองขึ้นเป็นจังหวะ สามารถจับแล้วรู้สึกได้ว่าเสมือนมีการเต้นตุบ ๆ ของ หลอดเลือดตามจังหวะการเต้นของหัวใจ วิธีการวัดดั้งเดิมนั้นทำโดยใช้นิ้วกลางและนิ้วชี้คลำการเต้นของหลอดเลือดแดงตรงด้านหน้าของข้อมือ (ด้านหัวแม่มือ) ที่อยู่ต่ำกว่าฐานของนิ้วหัวแม่มือ ซึ่งชีพจร จะประมาณ 60 – 100 ครั้งต่อนาที
 
 
  อัตราการหายใจ  วัดโดยดูจากการขยายตัวของช่องอก จะประมาณ 12 - 18 ครั้งต่อนาทีสำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
 
 
 

อุณหภูมิร่างกาย  ค่าปกติจะประมาณ 37+/- 0.5 องศาเซลเซียส/Celsius
 

 
 

ความดันโลหิต  ใช้ตรวจวัดจากเครื่องวัด จะประมาณ 90/60-120/80 มิลลิเมตรปรอท 

 
     
 

ความอิ่มตัวของ Oxygen ในโลหิต (SpO2) ของคนที่ร่างกายปกติ จะอยู่ระหว่าง 95 - 100

 
     
 
Perfusion Index (PI) บน Pulse Oximeter คือค่าการไหลเวียนของโลหิตในบริเวณนั้น โดยทั่วไป PI อาจจะมีค่าได้ตั้งแต่ 0.02 - 20 % ค่า PI > 4% ก็ถือว่าบริเวณดังกล่าวมีการไหลเวียนของโลหิตเพียงพอ
 
  Heart Rate Variability คืออะไร  
 
Note : เครื่อง Oximeter ที่มีการแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั้นเป็นเพียงแสดงคร่าวๆเท่านั้น หากต้องการทราบละเอียดมากขึ้น ควรจะต้องใช้เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะแบบพกพา ซึ่งมีชนิดที่บันทึกข้อมูลส่งไปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยระบบ Bluetooth เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจะใช้ประกอบการวินิจฉัย เช่น ถ้าเกิดภาวะหัวใจเต้นช้าหรือมีอาการหน้ามืด หรือเจ็บหน้าอก ใจสั่น ก็รีบบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจไว้ และหากมีข้อสงสัยว่าจะมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจ จะต้องรีบไปพบแพทย์
 
 
  บทความอื่นๆที่น่าสนใจ (Other Interesting Articles)

1.  หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia) หัวใจเต้นเร็วไป (Tachycardia)

2. 
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (ECG / EKG)

3.  เครื่อง Holter การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบกติดตัว

4.  การใช้เครื่องวัดความดันโลหิต 
บทความในเว็บไซต์ www.somkiet.com

 
 
     


จากวันที่  6 .. 2564
ปรับปรุงล่าสุด : 8 .. 2564