Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

  1. สวิตช์ควบคุมโดยรีโมทคอนโทรล

สวิตช์เปิด-ปิด ที่ต่อกับ Socket Outlet ควบคุมการทำงานโดยรีโมทคอนโทรลนั้นมีขายทั้งแบบ IR (Infrared) และแบบ RF (Radio Frequency) มีประโยชน์มาก ช่วยให้สามารถเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟในห้องนอน ไฟทางเดิน ไฟประดับ พัดลม ฯลฯ หรือใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้สูงๆ

2. สวิตช์ควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลแบบ 1 Way

อุปกรณ์นี้ทำมาสำเร็จรูป ใช้ง่าย เพียงนำไปเสียบเข้ากับเต้ารับ (Socket Outlet) แล้วเอาปลั๊กของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นมาเสียบต่อเข้าไป ก็ใช้งานเป็น Remote Control Switch ได้ทันที  รูปที่ 1 แสดง RF Remote Control Switch Outlet แบบที่มีตัว Remote Control ให้มาด้วย ซึ่งปกติจะใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟไม่เกิน 500 วัตต์
 
 
 
รูปที่ 1  RF Remote Control Switch Outlet แบบเดี่ยวพร้อมรีโมท
 
 
 

รูปที่ 2 แสดง RF Remote Control Switch Outlet พร้อมตัวรีโมท ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ (ปี 2565) และสามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถึง 1,000 วัตต์ และอุปกรณ์นี้ในขณะ Standby จะชัไฟเพียง 0.9 วัตต์
 

 
 
รูปที่ 2  RF Remote Control Switch Outlet แบบเดี่ยวพร้อมรีโมท
 
 
 

ูปที่ 3 สดง Infrared Remote Control Switch Outlet แบบเดี่ยวที่สามารถใช้ตัว Remote Control บบ Infrared องเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ นำมาใช้เปิด-ิดสวิตช์ได้ เช่น ใช้ตัวรีโมทของเครื่องรับโทรทัศน์ หรือของเครื่องรับสัญญาณ Digital TV (ูปที่ 4) ครื่องเล่น DVD ลฯ อุปกรณ์นี้ใช้กับโหลดได้ 500 ัตต์ และในขณะ Standby ินไฟเพียง 0.8 ัตต์
 

 
 
รูปที่ 3  Infrared Remote Control Switch Outlet แบบเดี่ยว
 
 
 
รูปที่ 4   ตัวอย่างการใช้ Remote Control กับ Infrared Remote Control Switch Outlet แบบเดี่ยว
 
 
 

วิธีการใช้งาน    ในการใช้งานครั้งแรกจะต้องทำการปรับคลื่นความถี่ของตัวรีโมทและอุปกรณ์ Remote Control Switch Outlet ให้ตรงกันหรือให้จำความถี่ที่ใช้นั้นเอาไว้ โดยมีวิธีการดังนี้

1)  ทำการ Clear ข้อมูลเดิมที่อาจมีอยู่ในตัวอุปกรณ์ Remote Control Switch Outlet ซึ่ง ทำได้โดย
1.1   เสียบอุปกรณ์ Infrared Control Switch เข้ากับเต้ารับ
1.2   กดปุ่ม Control Button จะมีไฟแดงติดขึ้นมา ให้กดปุ่มค้างเอาไว้จนกระทั่งไฟ Status Lamp สีแดงดับลง

2)  การปรับคลื่นความถี่ที่ใช้ให้ตรงกัน
2.1)   เสียบอุปกรณ์ Infrared Control Switch Outlet เข้ากับเต้ารับ
2,2)   กดปุ่ม Control Button  1 ครั้ง แล้วปล่อย ไฟ Status Lamp จะติด
2.3)   กดปุ่ม Control Button อีก ซึ่งไฟ Status Lamp จะดับ แต่คราวนี้ให้กดปุ่มค้างเอาไว้จนไฟ Status Lamp กลับมาติดอีกครั้งหนึ่ง ก็ให้ปล่อยมือจากปุ่ม ซึ่งไฟ Status Lamp จะกะพริบ จากนั้นให้เอา Remote Control แบบ Infrared เลือกปุ่มที่จะใช้ในการควบคุม กดปุ่มนั้นไว้แล้วเอามาจ่อตรงที่รับสัญญาณ Infrared ของอุปกรณ์ Remote Control Switch Outlet จนกระทั่งมีการจำความถี่ที่ใช้กันได้ (ซึ่งจะทำได้เร็วมากจากนั้นก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ทั้ง 2 อันได้
 

 
 

3. สวิตช์ควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลแบบ RF - 3 Ways

ผลิตภัณฑ์ ตามรูปที่ 5  เป็น RF Remote Control Switch ที่แยกทำหน้าที่เปิด-ปิดสวิตช์ได้ 3 อัน โดยใช้รีโมท เลือกกด ที่ A หรือ B หรือ C และมีปุ่ม ON/OFF ควบคุมทั้งหมดได้ อุปกรณ์นี้มีราคาถูก แต่ผู้ใช้จะต้องต่อวงจรควบคุมเอง

รูปที่
6 แสดงการประกอบอุปกรณ์โดยใช้ฐานไม้ขนาด 12 x 14 ซม. และติดปลั๊ก Outlets จำนวน 3 อันโดยใช้กาว ต่อจากนั้นเป็นการบัดกรีต่อวงจรไฟฟ้า ตามรูปที่ 7 แล้วพันเทปหุ้มเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด (ตามรูปที่ 8) อุปกรณ์รีโมทสวิตช์นี้ นำไปติดตั้งเพื่อใช้ควบคุม เปิด-ปิด ไฟฟ้าและพัดลม ใช้งานได้ดีมาก
 

 
 
รูปที่ 5   ชุด RF Remote Control Switch - 3 Ways
 
 
 
รูปที่ 6   การประกอบชุดแบบง่ายๆ
 
 
 
รูปที่ 7 
 วงจรไฟฟ้าสำหรับการต่อสวิตช์ 3 ัน
 
 
 
รูปที่ 8  การพันเทปป้องกันไฟฟ้าดูด หุ้มส่วนที่มีไฟฟ้า
 
 
 
รูปที่ 9   การติดตั้งใช้งาน RF Remote Control Switch
 
 
 
รูปที่ 10  RF Remote Control Switch แบบ 3 Ways ที่ใช้ Outlets ของ Toshino
สามารถเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ปลั๊กแบบ EU หรือแบบ US ได้แน่นดีมาก
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4. สวิตช์ควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลแบบ RF - 4 Ways

ผลิตภัณฑ์ ตามรูปที่ 11  เป็น RF Remote Control Switch ที่แยกทำหน้าที่ เปิด ปิด วงจรไฟฟ้าได้ 4 วงจร เช่น เปิด ปิด ทีวี เครื่องรับสัญญาณดิจิตอล เครื่องเล่น Blu-ray/DVD, ไฟแสงสว่าง ซึ่งสามารถนำปลั๊กของอุปกรณ์ไฟฟ้ามาเสียบเข้าที่เต้ารับได้โดยง่าย
 

 
 
รูปที่ 11  Remote Control Switch แบบ 4 - Ways
 
 
 
รูปที่ 12  Remote Control Switch แบบ 4 - Ways ด้านหลัง
 
 
 
รูปที่ 13  Remote Control Switch แบบ 4 - Ways การต่อสายไฟ
 
 
     
     
 

หมายเหตุ     ผู้เขียนไม่ได้ขายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงหรือทดสอบและเขียนอธิบายการใช้งานไว้ในเว็บไซต์นี้ ถ้าผู้ใดสนใจจะซื้อไปใช้ กรุณาค้นหาจาก Google หรือจากเว็บไซต์ e-Commerce ต่างๆได้ เช่น AliExpress, Shopee, Lazada ฯลฯ
 

 


จากวันที่ 16 .ย. 2560
ปรับปรุงล่าสุด : 29 ... 2565