Digital Photography  Audio & Video  Computer Accessories  Software Applications  Miscellaneous | Home                    
....

Wi-Fi Smart Plug

  Wi-Fi Smart Plug รือ Wi-Fi Smart Socket ป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้เปิด ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆควบคุมได้จากโทรศัพท์มือถือโดยใช้ระบบ Wi-Fi ละยังใช้เป็น Electronic Timer ตั้งเวลาเปิด เวลาปิด ได้เป็นช่วงๆ สามารถเลือกวัน หรือให้ทำงานเป็นประจำทุกๆวันก็ได้ อุปกรณ์นี้โดยทั่วไป ใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 10 A ช่น ใช้สำหรับเปิด ปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง ที่โรงรถ ไฟหน้าบ้าน ไฟห้องนอน ไฟประดับต่างๆ ไฟป้าย ปั๊มน้ำ ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ อุปกรณ์ Car Charger ลฯ

โดยที่
Wi-Fi Smart Plug ามรูปที่ 1 าจจะผลิตมาจากโรงงานหลายแห่ง มีคุณภาพและความไวในการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ตกต่างกัน ผู้เขียนได้นำมาใช้หลายอัน พบว่าบางอันก็เชื่อมต่อ Add Device ข้าใน App. eWeLink ด้ง่าย บางอันก็ทำ Pairing ด้ยาก  ดังนั้นบทความนี้จะเน้นเรื่องวิธีการ Add Device รือการทำ Pairing
 
 
 
รูปที่ 1  อุปกรณ์ Wi-Fi Smart Plug
 
 
 

1. การทำ Pairing อุปกรณ์ Wi-Fi Smart Plug

ารเตรียมการ

1)  อุปกรณ์นี้ใช้ได้กับระบบ Wi-Fi 2.4 GHz ท่านั้น
2)  ติดตั้ง App. ชื่อ eWeLink นโทรศัพท์มือถือ โดย Create Account ละทำการ Log In

าร Add Device (ารทำ Pairing) มีขั้นตอนดังนี้

1) 
เสียบ Wi-Fi Smart Plug ข้ากับไฟ 230 V ล้วกดปุ่มเปิด โดยกดปุ่มแช่ไว้นานประมาณ 5 วินาที จนกระทั่งมีไฟกะพริบ 3 ครั้งติดๆกัน และกะพริบซ้ำๆ
2)  ข้าไปที่ App. eWeLink + รือ Add Device กดที่ Quick Pairing Mode (
1) ล้วกดที่ Add one device
3) 
ลือก Wi-Fi ากหน้าจอในโทรศัพท์มือถือ (
2) ใส่ Password อง Wi-Fi (3) ล้วกด Next (4) ตามรูปที่ 2
4)  App.
ะทำการ Pairing อุปกรณ์เข้ากับระบบ เมื่อทำเสร็จจะมีคำว่า Done ากนั้นกลับไปที่ App. eWeLink ะพบว่ามีอุปกรณ์แสดงขึ้นมา ซึ่งเราสามารถตั้งชื่อได้ เช่น Garage Spotlight  ฯลฯ นอกจากนั้นยังสามารถตั้งเวลา เปิด ปิด ได้หลายเวลาตามที่ต้องการ โดยไปที่ปุ่ม Schedule (6) ตามรูปที่ 3 ตั้งเวลาเปิด ปิด เป็นรายวันหรือทุกๆวันตลอดสัปดาห์ ก็ได้
 
 


รูปที่ 2  การทำ Quick Pairing


รูปที่ 3  การ Add Device
 

   

นกรณีที่ไม่สามารถทำการ Add Device รือทำ Pairing ม่สำเร็จ คือรอจนถึงที่สุดแล้ว จะมีคำว่า Pairing Failed (7) ปรากฎขึ้นและให้ลองทำใหม่นั้น กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้สำหรับอุปกรณ์ Wi-Fi Smart Plug างตัว หรือบางรุ่นที่มีหน้าตาเหมือนกัน แต่อาจผลิตมาจากโรงงานต่างๆกัน คุณภาพไม่เหมือนกัน บางรุ่นก็ทำ Pairing ด้ง่าย บางรุ่นก็ทำได้ยาก ดังนั้น ถ้าพบว่ามี Pairing Failed วรดำเนินการต่อไปโดยใช้ Compatible Pairing Mode ซึ่งจะปรากฎขึ้นถ้ามีการทำ Quick Pairing ไม่สำเร็จ

าร Add Device โดยใช้ Compatible Pairing Mode มีขั้นตอนดังนี้

1)  ดที่ Compatible Pairing Mode (
8) ล้วกด Next (9 และ 10) ตามรูปที่ 4
2) 
ดปุ่มปิด Wi-Fi Smart Plug ล้วกดเปิดใหม่โดยกดแช่ไว้จนกระทั่งไฟ LED ะพริบเร็วๆ 3 รั้งและต่อไปซ้ำๆ จากนั้นปล่อยปุ่มเปิด-ปิด ล้วกดซ้ำอีกครั้งจนไฟ LED ะพริบเร็วๆและซ้ำๆ
3)  App. ะทำการค้นหาอุปกรณ์ (
11) เมื่อพบแล้วจะปรากฎ ITEAD-XXXXXXXXXX (12) กดที่ ITEAD  ล้วกดที่ Go to Connect (13) ตามรูปที่ 6 หากปรากฎช่องให้ใส่ Password ก็ใส่เลข 12345678 ากนั้น App. ะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi Smart Plug กับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเราจะต้องดูด้วยว่า Wi-Fi องโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นอันที่เราใช้อยู่ เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ ก็กลับไปที่ App. eWeLink ะปรากฎมีอุปกรณ์ถูกเพิ่มเข้ามาแล้ว ก็ใช้งานต่อไปได้
 

 
 
รูปที่ 4  การใช้ Compatible Pairing Mode
 
 
 
รูปที่ 5  การใช้ Compatible Pairing Mode
 
 
     
 
รูปที่ 6  การใช้ Compatible Pairing Mode
 
 
 

2)  ตัวอย่างการใช้งาน

Wi-Fi Smart Plug เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาถูกและมีประโยชน์มาก ช่วยลดภาระในการเปิด ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ด้วย รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างการใช้งานเพื่อ เปิด ปิด ไฟแสงสว่างสำหรับรั้ว ไฟโรงรถ และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์
 

 
 
รูปที่ 7  ตัวอย่างการใช้งาน
 
 
 
 
 
  บทความและข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ (Other Interesting Articles)

1. รีวิว Wi-Fi Smart Plug พร้อมวิธีใช้งาน, YouTube
------------------------------

 
 
  หมายเหตุ :   บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้งานอุปกรณ์ Wi-Fi Smart Plug  ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์กับการโฆษณาหรือการขายอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงไว้  


จากวันที่ 7 ... 2565
ปรับปรุงลาสสุด
: 8 .. 2565