Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

ประวัติ
ผลงานและประสบการณ์
งานอดิเรก

GreyArrow1.gif (51 bytes)

เครื่องเสียง
GreyArrow1.gif (51 bytes) กล้องถ่ายรูป
GreyArrow1.gif (51 bytes) คอมพิวเตอร์
GreyArrow1.gif (51 bytes) รถยนต์
GreyArrow1.gif (51 bytes) กล้องวิดีโอ
GreyArrow1.gif (51 bytes) เว็บไซต์
งานชิ้นโบว์แดง
การประเมินความสำเร็จ
แกลลอรี่ภาพ
E-Books

  

www.bangkoksite.com

Bkklogosize3B.gif (10721 bytes)

Contact Us
somkiet@cscoms.com

ผลงาน และประสบการณ์
เรื่องที่ผมจะเขียนต่อไปนี้ คิดว่าจะเป็นการให้ความรู้แก่คนรุ่นหลัง ได้ทราบประวัติความเป็นมา และจะมีข้อคิด
ให้พิจารณาว่า การทำงานบางเรื่อง เราจะต้องเผชิญอะไรบ้าง ปัญหา อุปสรรค ที่เกิด เราจะเตรียมความพร้อมอย่างไร


ผลงานและประสบการณ์จากการทำงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เรื่องที่ 1     การนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาจากอเมริกามาใช้ประโยชน์
เรื่องที่ 2     เขียนตำราวิศวกรรมการส่งและจ่ายไฟฟ้า (Writing a Text Book)
เรื่องที่ 3     การวางแผนคือหัวใจของการทำงาน (Planning is the Heart...)

เรื่องที่ 4     การค้นหาและพิสูจน์เพื่อพัฒนา (Proof and Change)

เรื่องที่ 5    
การพัฒนางาน การนำเทคโนโลยี่ใหม่ๆมาใช้ และ First in Many Thingsupdatgreen.gif (772 bytes)  
เรื่องที่ 6     ความพยายาม 4 ปีในการเปลี่ยนเมนเฟรม (Try Hard for Success)
updatgreen.gif (772 bytes)
เรื่องที่ 7     ความพยายามหลายๆปีกว่าจะทำบางโครงการได้ (Long Project)
updatgreen.gif (772 bytes)
เรื่องที่ 8     การเข้ามามีบทบาทในกลุ่มอาเซียน (Asean Activities & Friends)
เรื่องที่ 9    
การไปเป็นที่ปรึกษาทำงานระดับอินเตอร์ (Go Inter)
เรื่องที่ 10   การพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS (MIS Drive, Failure & Success)
เรื่องที่ 11   ความเป็นอิสระของหน่วยงาน (Finally Independent)
เรื่องที่ 12   งานพิเศษ และทางเลือกสู่ภาคเอกชน (Special Work & Go Private) 
ผลงานและประสบการณ์จากการทำงานที่กลุ่มชินวัตร
เรื่องที่ 1     จากรัฐวิสาหกิจสู่ภาคเอกชน และการปรับตัว
เรื่องที่ 2     การนำความรู้เดิมและประสบการณ์มาใช้กับธุรกิจ
เรื่องที่ 3     การพัฒนาระบบ และคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ 4     การพัฒนาด้านงานบริหาร และสารสนเทศ
เรื่องที่ 5     การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความเป็นนักธุรกิจ
เรื่องที่ 6     การบริหารงานก่อสร้าง และความแปลกใหม่
เรื่องที่ 7     บทบาทในการพัฒนาด้านสารสนเทศ Intranet
เรื่องที่ 8     การเข้าสู่ Internet และการพัฒนาต่อยอด
เรื่องที่ 9     การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการนำ SAP มาใช้updatgreen.gif (772 bytes)
เรื่องที่ 10   การเป็น Entrepreneur
เรื่องที่ 11   บทสรุป
ผลงานและประสบการณ์จากการทำงานเพื่อช่วยพัฒนาและรับใช้สังคม
เรื่องที่ 1    กำเนิดเว็บไซต์ ไทยตำบลดอทคอม (www.thaitambon.com) และสถานะภาพ
เรื่องที่ 2   
กำเนิดเว็บไซต์ไทยแลนด์มิวเซียมดอทคอม
                 ( www.thailandmuseum.com )
เรื่องที่ 3    การมีส่วนร่วมงานด้านไอทีของมูลนิธิไทยคม
เรื่องที่ 4   
การพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์ ThaiOTOPNew123A.gif (1369 bytes)      
 

 


ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2545

ปรับปรุงล่าสุด 30 ก.ค. 2551