Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

การพิมพ์ Label ลงบนแผ่น CD / DVD
โดยใช้โปรแกรม LabelPrint

...


รูปที่ 1


รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

 

การพิมพ์ Label ลงบนแผ่น CD/DVD

การพิมพ์ Label หรือปก ลงบนแผ่น CD/DVD นั้น จะต้องมี
1) 
เครื่อง Printer ที่ใช้พิมพ์แผ่น CD/DVD ได้
2) 
แผ่น CD/DVD ที่เป็นแบบ Printable ซึ่งมีขายหลายยี่ห้อ ทั้งแบบ Single Layer ความจุ 4.7 GB  และแบบ Double Layer หรือ Dual Layer ที่มีความจุ 8.5 GB  สำหรับแผ่น Double Layer นั้น ณ เดือนธันวาคม 2554 ราคาแผ่นละประมาณ 16 - 20 บาท
3) 
โปรแกรมสำหรับใช้ในการพิมพ์ Label CD/DVD

โปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์ Label

มีโปรแกรมให้เลือกใช้หลายโปรแกรม บางโปรแกรมจะได้มาพร้อมกับการซื้อเครื่อง DVD Rewriter หรือ Blu-ray Rewriter ซึ่งจะมีแผ่น Software ที่มีโปรแกรมต่างๆให้มาด้วย เช่น โปรแกรมที่ใช้สำหรับ Burn ข้อมูล Data หรือวิดีโอ ลงแผ่นโปรแกรม Label Print  เป็นต้น นอกจากนั้น ก็มีโปรแกรมที่เราสามารถ Download หรือซื้อมาใช้ก็ได้ ซึ่ง อาจจะมี Features ดีขึ้น

ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์ Label ลงแผ่น CD/DVD

1. 
โปรแกรม Epson Print CD

2.  โปรแกรม LabelPrint ในชุดของ Power2Go ของ CyberLink  และโปรแกรม LabelPrint 2.5 ที่สามารถ Download หรือซื้อมาใช้ได้

3. 
โปรแกรม AudioLabel (CdCoverSoft) ที่สามารถ Download หรือ ซื้อมาใช้ได้ เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากโปรแกรมหนึ่ง และมี Features มากมาย สามารถเลือก Printer ยี่ห้อต่างๆ และรุ่นต่างๆได้ และยังสามารถตั้งขนาดวงกลมตรงกลางแผ่นได้ด้วย
(ผู้เขียนจะจัดทำบทความวิธีใช้งานของโปรแกรมนี้ ต่อไป)

4.  โปรแกรม CD Label Designer ที่สามารถ Download หรือซื้อมาใช้ได้วิธีการใช้งานโปรแกรม LabelPrint


1)  เปิดโปรแกรม Power2Go ลิกที่ (1)
  ะได้หน้าจอตามรูปที่ 1  ลิก Launch LabelPrint (2ะได้ตามรูปที่ 2

2) 
ากรูปที่ 2 ลือก Disc Label (3) ล้วคลิก (4) จะได้ตามรูปที่ 3

3) 
ากรูปที่ 3 ราสามารถใส่ Disc Title, Author ด้ (5) ากนั้นคลิกที่ (6) ะได้ตามรูปที่ 4

4)  ากรูปที่ 4 ราสามารถเลือก Layout Style  (7)  Background Image (8) และ Paper Template (9) ซึ่งตามตัวอย่างจะได้ตาม (10) ากนั้นคลิก Next (11) พื่อเตรียมการสั่งพิมพ์

5)  ากรูปที่ 5 ามารถเลือกเครื่องพิมพ์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ (12) ลือกจำนวน Copy ที่ต้องการ  (13) ละเลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ (14ากนั้น คลิก Print (15) ครื่องก็จะทำการพิมพ์ Label งบนแผ่น CD/DVD ต่อไป

สำหรับการพิมพ์
Label ที่เป็นรูปถ่าย Image หรือภาพที่สแกนมา ก็ทำได้ ดังนี้

6)  จากรูปที่ 6 คลิกที่ Select (16) แล้วคลิก Browse (17) เพื่อเลือกรูปที่จะใช้ขึ้นมา จากนั้นก็เติมตัวหนังสือ เช่น Title และรายละเอียดต่างๆ (รูปที่ 7)  แล้วสั่งพิมพ์ได้

ข้อควรระวังในการใช้งาน


 แผ่น CD/DVD แบบ Printable นั้น จะมีรูตรงกลางและขอบ ที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ให้เลือกช้  ถ้าใช้แบบขอบขนาดเล็ก ภาพที่พิมพ์ออกมา จะดูสวย ไม่ถูกเจาะเป็นวงกลมตรงกลางมากนัก  ดังนั้น การซื้อแผ่น CD/DVD แบบ Printable ก็ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย


            รูปที่ 8   แผ่น CD/DVD Printable แบบวงกลมเล็กและใหญ่

โปรแกรม
LabelPrint  เราสามารถเลือกพิมพ์ Label ลงบนแผ่น CD/DVD ที่มีรูตรงกลางและขอบขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่ ได้โดยเลือกที่ Paper Template แต่สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson เช่น รุ่น R230 นั้น การออกแบบ Print Tray ไม่ได้อยู่ตรงกลาง แต่ชิดไปทางด้านซ้ายของเครื่อง ดังนั้น เมื่อจะพิมพ์ Label จะต้องเลือกPrinter และ Paper Template ให้เป็น EEpson Direct CD-DVD Printing จึงจะพิมพ์ออกมาได้ตรงแผ่นพอดี   แต่มีข้อเสียคือ Pattern การพิมพ์ มีสำหรับรูและขอบตรงกลางขนาดใหญ่เท่านั้น

....................................................................................

References :

1. การพิมพ์ Label ลงบนแผ่น CD/DVD โดยใช้เครื่องพิมพ์ Epson R230
 
X
จากวันที่ 15 .. 2554