Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home
ประวัตินามสกุล
ประวัติพระยาประมูล
ธนรักษ์
ประวัติส่วนตัว
การศึกษา
การปฎิบัติงานและดูงาน
ครอบครัว
กลับไปหน้าแรก

  


การศึกษา
ชั้นประถม โรงเรียนลำเนาพิทยาคม เจริญผล กรุงเทพฯ  
ชั้นมัธยม มัธยม 1 - 6 โรงเรียนไพศาลศิลป์ ยศเส พระนคร  
เตรียมอุดม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน พระนคร 
เป็นนักเรียนห้องคิง  ปีที่ 2 (ห้อง 59) สาขาภาษาฝรั่งเศส
(ติดบอร์ดอันดับที่ 22 ของประเทศ)
 

มหาวิทยาลัย
SomkietPhoto1_130.jpg (6914 bytes)
       ภาพถ่ายปี 2504


ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง (เกียรตินิยมอันดับ 1)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ิวิทยานิพนธ์  Potential Transformer

ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า Oregon State University,
Oregon, U.S.A. (Straight A - Honor Rolls).
วิทยานิพนธ์  Transmission Tower Spotting on Nonflat
Terrain by Digital Computer Method.

Thesis in E-Book Form new123.gif (1369 bytes)


จุฬาฯ
ปี 2500 ถึง 2503


OSU ปี 2506

ประวัติการทำงาน

การพลังงานแห่งชาติ 1) การพลังงานแห่งชาติ ยศเส กรุงเทพฯ
ตำแหน่งสุดท้าย ข้าราชการชั้นโท
หัวหน้าแผนกมาตรฐานการพลังงาน และ
2) ปฎิบัติงานกับ United States Bureau of
Reclamation โครงการเขื่อนผามอง ใน
ฐานะวิศวกรไฟฟ้าของโครงการ

ปี 2504 ถึงปี 2511

การไฟฟ้ายันฮี การไฟฟ้ายันฮี   ตำแหน่งนายช่างอันดับ 3

ปี 2511

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (EGAT)

 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งนายช่างอันดับ 3
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวางแผนระบบไฟฟ้า
ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ากองวางแผนระบบไฟฟ้า
ตำแหน่งหัวหน้ากองวางแผนระบบไฟฟ้า
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและระบบไฟฟ้า
ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและระบบไฟฟ้า
(Director, System Planning Department)

ปี 2511 ถึงปี 2533

กลุ่มชินวัตร


1) บริษัท ไอบีซี เคเบิลทีวี คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด
ตำแหน่ง Vice President Broadcasting (VPB)
และ General Manager IBC Cable TV, System
Network และ Moving Sound

2) บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
ตำแหน่ง Executive Vice President - Operation 2
ดูแลงานด้าน Computer Sales, Information
Processing Services Bureau (IPSB),
Administration, Human resources, Corporate
Affairs, และ DataNet
3) กลุ่มบริษัท SC Asset
ตำแหน่ง President SC Asset Group
ดูแลงานด้าน Assets, การก่อสร้างอาคารชินวัตรทาวเว่อร์ 1,
อาคาร SC Sathon Mansion, อาคาร Mini Office
ถนนแจ้งวัฒนะ, ดัดแปลงอาคาร ศรีวิศาล เชียงใหม่
4) กลุ่มชินวัตร
ตำแหน่งกรรมการบริหาร  (Executive Director)
รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ ดูแลหน่วยงาน MIS
และการพัฒนาทางด้านสารสนเทศต่างๆ รวมทั้ง
เป็น Project Director โครงการเปลี่ยนระบบ Software
จากระบบเดิมมาเป็น SAP

ปี 2533 ถึงปี 2543

โครงการไทยตำบลดอทคอม
www.thaitambon.com
รับผิดชอบและอำนวยการพัฒนาและจัดทำ
เว็บไซต์ ไทยตำบลดอทคอม รวมทั้งการจัดทำข้อมูลตำบล
ผลิตภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนโครงการ
ต่างๆของรัฐบาล เช่น โครงการ อินเทอร์เน็ตตำบล และ
โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งข้อมูลสินค้า
จากการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี

จากปี 2544 จนถึง
ปี 2550

บริษัท อินโฟซิสเทค
จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
(บริษัทส่วนตัว)
 

ตำแหน่งปัจจุบัน (ปี 2545 - 2549)

กลุ่มชินคอร์ปอเรชั่น   ตำแหน่งที่ปรึกษา (Advisor) ปี 2544 ถึงปี 2549
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
  ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอนุกรรมการ
  พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
สมัยคุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการ
(ปี 2545)
คณะกรรมการอำนวยการ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
แห่งชาติ (กอ.นตผ.)
  ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2546
ลงวันที่ 8 มกราคม 2546

การทำงานในปี 2550 - 2551
ปฎิบัติงานด้าน Information Technology (IT) ให้มูลนิธิไทยคม (Thaicom Foundation) โดยให้คำแนะนำ และพัฒนาระบบงาน
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เช่น จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของมูลนิธิไทยคม www.thaicomfoundation.org    และ www.thaicomweb.org
และยังคงดูแลเว็บไซต์  www.thaitambon.com เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

Hit Counter
ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2545
ปรับปรุงล่าสุด 14 เม.. 2554